درباره نشریه
ISSN:
1735-9937
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا آقابزرگ
سردبیر:
دکتر سعید تقوایی گنجعلی
مدیر اجرایی:
دکتر فرشته مطیعی
سایت اختصاصی:
jacr.iau-tnb.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به ظفر، دفتری شرقی، دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دبیرخانه نشریه پژوهش های شیمی کاربردی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/26
مدیر مسئول
حمیدرضا آقابزرگ
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Reza Agha Bozorg
Professor of Research Institute of Petroleum Industry,
Specialist: mineral chemistry
سردبیر
سعید تقوایی گنجعلی
واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیمی آلی
هیات تحریریه
دکتر مرتضی خسروی
مرتضی خسروی
محمدرضا جعفری نصر
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت
رشته تخصصی: Chemical Engineering
Mohammad Reza Jafari Nasr
Professor at Research Institute of Petroleum Industry,
Specialist: مهندسي شيمي
رضا زادمرد
دانشیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی آلی
علی عباسیان
استادیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: پلیمر
Ali Abbasian
Assistant Professor, science and research unite,
Specialist: polymer
علیرضا محجوب
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Tarbiat Modares University
حسین مهدوی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پلیمر
University of Tehran
محمودرضا سهرابی
استاد واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
ناصر سیدمتین
دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
علی اصغر کتباب
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Amirkabir University of Technology
ویراستار انگلیسی
غلامرضا اسلام پور
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Kharazmi University
مدیر اجرایی
فرشته مطیعی
استادیار واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیمی کاربردی