درباره نشریه
ISSN:
1735-9937
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا آقابزرگ
سردبیر:
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
دبیراجرایی:
دکتر فرشته مطیعی
ویراستار انگلیسی:
دکتر غلامرضا اسلام پور
نشانی:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به ظفر، دفتری شرقی، دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دبیرخانه نشریه پژوهش های شیمی کاربردی
تلفن:
021-77009806
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jacr
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/01
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا آقابزرگ
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Reza Aghabozorg
Professor of Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: mineral chemistry
سردبیر
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
رشته تخصصی: شیمی آلی
Saeed Taghvaei Ganjali
Managing director of rubber engineering and research company
Specialist: Organic Chemistry, Rubber Chemistry, Macrocyclic synthesis
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آقابزرگ
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Reza Aghabozorg
Professor of Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: mineral chemistry
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
رشته تخصصی: شیمی آلی
Saeed Taghvaei Ganjali
Managing director of rubber engineering and research company
Specialist: Organic Chemistry, Rubber Chemistry, Macrocyclic synthesis
دکتر مرتضی خسروی

دکتر محمدرضا جعفری نصر
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت
رشته تخصصی: Chemical Engineering
Mohammad Reza Jafarinasr
Professor Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: مهندسي شيمي
دکتر رضا زادمرد
دانشیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی آلی
Reza Zadmard
Associate Professor of Chemical Research Institute of Iran
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علیرضا محجوب
دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Mahjoub
Faculty of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemistry
دکتر حسین مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پلیمر
Hosein Mahdavi
Professor
University of Tehran
Specialist: polymer
دکتر محمودرضا سهرابی
استاد واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Mahmoud Reza Sohrabi
Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر علی اصغر کتباب
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Ali Asghar Katbab
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer Engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر غلامرضا اسلام پور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Gholam Reza Eslampour
Professor
Kharazmi University
Specialist: Physical Chemistry
دبیراجرایی
دکتر فرشته مطیعی
استادیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی کاربردی
Fereshteh Motiei
Assistant Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Chemistry