درباره نشریه
ISSN:
2538-6190
eISSN:
2717-4085
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود کاویانی
سردبیر:
دکتر علی نقی فقیهی
مدیرداخلی:
سارا شفیعی
تلفن:
025-37183281
025-37183300
سایت اختصاصی:
pzk.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، بلوار امامت، بعد از دانشگاه پیام نور، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/01
مدیر مسئول
دکتر سید محمود کاویانی
دکتر سید محمود کاویانی

سردبیر
دکتر علی نقی فقیهی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ali Naghi Faghihi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Educational Science
اعضای تحریریه
دکتر عادل ساریخانی
استاد تمام حقوق جزا
دانشگاه قم
Adel Sarikhani
Full Professor, department of law
University of Qom
جمیله علم الهدا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Alamolhoda
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
دکتر حسین قمری گیوی
گروه مشاوره
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مشاوره
Hosein Gamari Givi

University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Consultation
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor
Baqir al-Olum University
محسن ملک افضلی اردکانی
مدرس
Mohsen Malekafzali Ardakani

دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر مسعود جان بزرگی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روانشناسی
Masoud Janbozorgi
Professor Research Institute of Hawzah and University
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: خانواده، تعلیم و تربیت، مشاوره و درمان
Mohammah Mahdi Safurayi Parizi
Associate Professor, educational psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: family
دکتر علی نقی فقیهی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ali Naghi Faghihi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Educational Science
مدیرداخلی
سارا شفیعی
سارا شفیعی
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sara Shafiei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳