درباره نشریه
ISSN:
2008-5362
eISSN:
2252-0910
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر داریوش رحیمی
سردبیر:
دکتر سید ابوالفضل مسعودیان
مدیر اجرایی:
طوبی پناهی
تلفن:
031-37932321
سایت اختصاصی:
gep.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهشی وفناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات - دفتر مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/09
مدیر مسئول
دکتر داریوش رحیمی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: هیدرواقلیم
Daryoosh Rahimi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Hydrochloride
سردبیر
دکتر سید ابوالفضل مسعودیان
استاد گروه جغرافیا
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
Sayed Abolfazl Masoodian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Climatology, Climate Deterrence
اعضای تحریریه
دکتر سعید جهانبخش اصل
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم
Saeed Jahanbakhsh
Professor
University of Tabriz
Specialist: Climate
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Geography and Rural Planning, Faculty of Geography
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر مجتبی یمانی
استاد تمام ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Full Professor, Geomorphology, Department of Physical Geography
University of Tehran
Specialist: Geomorphology
دکتر مهران مقصودی
دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا،
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا - ژئومورفولوژی
Mehran Maghsoudi
Associate Professor, Department of Physical geography, Faculty of Geography, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Geography - Geomorphology
دکتر سید ابوالفضل مسعودیان
استاد گروه جغرافیا
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
Sayed Abolfazl Masoodian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Climatology, Climate Deterrence
دکتر حسین عساکره
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Hossein Asakere
Professor
University of Zanjan
Specialist: Climatology
اکبر کیانی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Akbar Kiani
Associate Professor, Geography
University of Zabol
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عباس امینی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
Abbas Amini
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and rural planning
دکتر سید هدایت الله نوری زمان آبادی
استاد علوم جغرافیا
دانشگاه اصفهان
Hedayat Nouri
Professor, Deparetment of Geography
University of Isfahan
دکتر حمیدرضا وارثی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Hamidraze Varesi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حجت الله یزدان پناه

Hojat Ollah Yazdan Panah

دکتر علیرضا کریمی
استاد علوم خاک
دانشگاه فردوسی مشهد
Alireza Karimi
Professor, Soil Scince
Ferdowsi University of Mashhad
مدیر اجرایی
طوبی پناهی
کارشناسی ارشد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Toba Panahi
Masters
Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۵