درباره نشریه
ISSN:
2008-5362
eISSN:
2252-0910
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر داریوش رحیمی
سردبیر:
دکتر عباس امینی
مدیر اجرایی:
طوبی پناهی
تلفن:
031-37932321
سایت اختصاصی:
gep.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهشی وفناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات - دفتر مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28
مدیر مسئول
دکتر داریوش رحیمی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: هیدرواقلیم
Daryoosh Rahimi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Hydrochloride
سردبیر
دکتر عباس امینی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
Abbas Amini
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and rural planning
مدیر اجرایی
طوبی پناهی
کارشناسی ارشد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Toba Panahi
Masters
Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر سعید جهانبخش اصل
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم
Saeed Jahanbakhsh
Professor
University of Tabriz
Specialist: Climate
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر مجتبی یمانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geomorphology
دکتر مهران مقصودی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا - ژئومورفولوژی
Mehran Maghsoudi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Geomorphology
دکتر سید ابوالفضل مسعودیان
استاد گروه جغرافیا
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
Sayed Abolfazl Masoodian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Climatology, Climate Deterrence
دکتر حسین عساکره
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Hossein Asakere
Professor
University of Zanjan
Specialist: Climatology
اکبر کیانی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Akbar Kiani

Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مهدی پورطاهری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mehdi Pourtaheri
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: human geography
دکتر سید علی بدری
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Ali Badri
Associate Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۴