درباره نشریه
ISSN:
2008-5745
eISSN:
2322-343X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سید علی هاشمیان فر
سردبیر:
دکتر علی ربانی خوراسگانی
مدیر اجرایی:
نیلوفر محمدطاهری
تلفن:
031-37932175
دورنگار:
031-37932175
سایت اختصاصی:
jas.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/21
مدیر مسئول
دکتر سید علی هاشمیان فر
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Ali Hashemaianfar
Associate Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر علی ربانی خوراسگانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Rabbani Khorasghani
Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی ایمان
استاد گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Department of Sociology and Social Planning
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر علی ربانی خوراسگانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Rabbani Khorasghani
Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
دکتر وحید قاسمی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
vahid ghasemi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, social Sciences
Anton Oleynik
Associate Professor (Ph.D. in sociology, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; Ph.D. in political economy, Moscow State Lomonossov University)
Specialist: Sociology
Rob Shields
Associate Professor City-Region Studies Centre, Centre for Public Involvement Faculty of Extension, University of Alberta, Edmonton Canada.
Specialist: Sociology
دکتر امیر عرفانی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Amir Erfani
Professor
Specialist: Sociology, جمعيت شناسي
دکتر پدرام خسرونژاد

Pedram Khosro Nejad

دکتر رضا همتی
دانشیار جامعه شناسی، علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Reza Hemmati
Associate Professor, Sociology, Department of social sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
ثریا معمار

دکتر اکبر علیوردی نیا
استاد جامعه شناسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی انحرافات
Akbar Aliverdinia
Professor, Sociology
University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Deviance
محمد گنجی

محمود قاضی طباطبایی

Mahmoud Ghazi Tabatabaei

دکتر خدیجه سفیری
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadige Safiri
Professor
University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
دکتر علی حسین حسین زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Hossain Hossainzadeh
Professor Social Sciences Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر سید علیرضا افشانی
استادیار جامعه شناسی، تعاون و رفاه اجتماعی، علوم اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Alireza Afshani
Assistant Professor, Sociology, Cooperation and social welfare, Yazd university
University of Yazd
Specialist: Sociology
مدیر اجرایی
نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان
Niloofar Mohammadtaheri

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۷