درباره نشریه
ISSN:
2008-5745
eISSN:
2322-343X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سید علی هاشمیان فر
سردبیر:
دکتر علی ربانی خوراسگانی
مدیر اجرایی:
نیلوفر محمدطاهری
تلفن:
031-37932175
دورنگار:
031-37932175
سایت اختصاصی:
jas.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/27
مدیر مسئول
دکتر سید علی هاشمیان فر
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Ali Hashemaianfar
Associate Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر علی ربانی خوراسگانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Rabbani Khorasghani
Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی ایمان
استاد گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor Department of Sociology and Social Planning
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر علی ربانی خوراسگانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Rabbani Khorasghani
Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
دکتر سعید زاهدزاهدانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeid Zahed Zahedani
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر محمود شارع پور
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی هویت قومی
Mahmoud Sharehpour
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Ethnic Identity
دکتر وحید قاسمی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
vahid ghasemi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر موسی عنبری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mousa Anbari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر بهجت یزدخواستی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Behjat Yazdekhasti
Associate Professor Department of Social Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sociology
Anton Oleynik
Associate Professor (Ph.D. in sociology, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; Ph.D. in political economy, Moscow State Lomonossov University)
Specialist: Sociology
Rob Shields
Associate Professor City-Region Studies Centre, Centre for Public Involvement Faculty of Extension, University of Alberta, Edmonton Canada.
Specialist: Sociology
دکتر امیر عرفانی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Amir Erfani
Professor
Specialist: Sociology, جمعيت شناسي
دکتر پدرام خسرونژاد
دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه اندروز اسکاتلند
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی
Pedram Khosrow Nejad
Associate Professor Department of Social Anthropology, University of St Andrews, Australia
Specialist: Social Anthropology
مدیر اجرایی
نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان
Niloofar Mohammadtaheri

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۳