درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
خانه طلاب جوان
مدیر مسئول:
مهدی هادیان
سردبیر:
محمدمهدی عباسی
مسئول اشتراک:
هادی محمدی
تلفن:
025-32603727
دورنگار:
025-32603727
سایت اختصاصی:
www.khat-mag.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۳