درباره نشریه
ISSN:
2008-0131
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر زهرا نصراللهی
سردبیر:
دکتر کاظم یاوری
کارشناس:
الهام اردکانی
تلفن:
035-31233439
دورنگار:
035-31233439
سایت اختصاصی:
ep.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، پردیس اصلی دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، دفتر نشریه سیاست گذاری
صندوق پستی:
741-89195
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/22
مدیر مسئول
دکتر زهرا نصراللهی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: پولی و مالی، توسعه، اقتصاد
Zahra Nasrollahi
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Monetary and financial, development, Economy
سردبیر
دکتر کاظم یاوری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل، اقتصاد کلان، اقتصاد نفت
Kazem Yavari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Development Economics, International Economics, Macroeconomics, Oil economy
اعضای تحریریه
دکتر نادر مهرگان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
دکتر زهرا نصراللهی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: پولی و مالی، توسعه، اقتصاد
Zahra Nasrollahi
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Monetary and financial, development, Economy
دکتر مجید احمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد محیطی، اقتصاد- انرژی منابع محیط زیست
Majid Ahmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Environmental Economics, Economics - Energy Resources of the Environment
دکتر علی اصغر بانویی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه ای
Ali Asghar Banoe
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economic Planning, Regional Economics
دکتر حسن حسینی نسب

Hasan Hosseini Nasab

دکتر مصیب پهلوانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد -اقتصاد سنجی
Mosayeb Pahlavani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Economics-economics
دکتر امیرمحمد حاج یوسفی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل - اقتصاد
Amir Mohamad Haji Yousefi
Associate Professor
Specialist: Political science and international relations - economics
دکتر منصور زرا نژاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهره وری نیروی انسانی، اقتصاد مالی، اقتصاد کار و نیروی انسانی
Mansour Zarranezhad
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Labor Economics and Human Resource
دکتر سید نظام الدین مکیان
دانشیار
رشته تخصصی: اقتصاد - اقتصادسنجی و پول وبانکداری
Seyyed Nezamoddin Makiyan
Associate Professor
Specialist: Economics - Econometrics and Money and Banking
دکتر میثم موسایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصاد توسعه
Maysam Musai

Specialist: Economics, Economics of Development
دکتر کاظم یاوری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل، اقتصاد کلان، اقتصاد نفت
Kazem Yavari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Development Economics, International Economics, Macroeconomics, Oil economy
کارشناس
الهام اردکانی

Elham Ardakani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۶