درباره نشریه
ISSN:
2008-0131
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر زهرا نصراللهی
سردبیر:
دکتر کاظم یاوری
کارشناس:
الهام اردکانی
تلفن:
035-31233439
دورنگار:
035-31233439
سایت اختصاصی:
ep.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، پردیس اصلی دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، دفتر نشریه سیاست گذاری
صندوق پستی:
741-89195
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/22
مدیر مسئول
دکتر زهرا نصراللهی
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه یزد
Zahra Nasrollahi
Associate Professor, Economics
University of Yazd
سردبیر
دکتر کاظم یاوری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد نفت، اقتصاد بین الملل و توسعه، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل
Kazem Yavari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Development Economics, International Economics, Macroeconomics, Oil economy
اعضای تحریریه
دکتر نادر مهرگان
استاد اقتصاد
بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor, Faculty of Economics
بوعلی سینا
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
دکتر زهرا نصراللهی
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه یزد
Zahra Nasrollahi
Associate Professor, Economics
University of Yazd
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
Khan TARIQULLAH

دکتر جواد صالحی اصفهانی
دکتر جواد صالحی اصفهانی
دانشگاه ویرجینیاتک
رشته تخصصی: اقتصاددان
Javad Salehi Esfahani
Virginia Tech University
Specialist: Economist
عباس ولدخانی

Abbas Valadkhani

دکتر مجید احمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد محیطی، اقتصاد- انرژی منابع محیط زیست
Majid Ahmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Environmental Economics, Economics - Energy Resources of the Environment
دکتر مصیب پهلوانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد -اقتصاد سنجی
Mosayeb Pahlavani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Economics-economics
دکتر امیرمحمد حاج یوسفی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل - اقتصاد
Amir Mohamad Haji Yousefi
Associate Professor
Specialist: Political science and international relations - economics
دکتر سید نظام الدین مکیان
دانشیار گروه اقتصاد
دانشگاه یزد
Seyed Nezamuddin Makiyan
Associate Professor, Economics Dept
University of Yazd
دکتر میثم موسایی
استاد علوم اقتصادی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصاد توسعه
Maysam Musai
Professor, Planning and Development
University of Tehran
Specialist: Economics, Economics of Development
دکتر کاظم یاوری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد نفت، اقتصاد بین الملل و توسعه، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل
Kazem Yavari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Development Economics, International Economics, Macroeconomics, Oil economy
کارشناس
الهام اردکانی

Elham Ardakani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳