درباره نشریه
ISSN:
2228-6012
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران)
مدیر مسئول:
دکتر شاهین حیدری
سردبیر:
دکتر محمدباقر قهرمانی
مدیرداخلی:
نسرین نوری
تلفن:
021-66415282
دورنگار:
021-66415282
سایت اختصاصی:
jfadram.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، رسیده به بزرگمهر، ساختمان شماره ی 3، پردیس هنرهای زیبا، طبقه سوم، دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/17

این مجله تا شماره 37 با عنوان هنرهای زیبا منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
سردبیر
دکتر محمدباقر قهرمانی
دانشیار پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران
Mohammad Bagher Ghahramani
Associate Professor College of Fine Arts, School of Performing Arts and Music
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر مجید سرسنگی
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، هنرهای نمایشی
Majid Sarsangi
Associate Professor School of Performing Arts and Music
University of Tehran
Specialist: Art, Performing Arts
دکتر شاهین فرهت
استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Shahin Farhat
Professor School of Performing Arts and Music School of Performing Arts and Music College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر محمد سریر
استادیار گروه موسیقی
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: موسیقی
Mohammad Sarir
Assistant Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Music
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
دکتر مهدی حامد سقایان
استادیار دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
Mehdi Hamed Saghaian
Assistant Professor art University
Tarbiat Modares University
دکتر فرزان سجودی
دانشیار دانشکده ی هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی، زبان شناسی، نشانه شناسی
Farzan Sojoodi
Associate Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Linguistics, semiotics
دکتر محمد شهبا
استادیار دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: سینما
Mohammad Shahba
Assistant Professor Faculty of Cinema and Theater
Tehran University of Art
Specialist: the cinema
دکتر ساسان فاطمی
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Sasan Fatemi
Associate Professor School of Performing Arts and Music College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر سید مصطفی مختاباد
استاد دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
دکتر آذین موحد
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهیا زیبا
دانشگاه تهران
Azin Movahed
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
مدیرداخلی
نسرین نوری
کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت امور شهری
Nasrin Nouri
Masters Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management of City Affairs
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۲