درباره نشریه
ISSN:
2228-6020
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
فروردین 89
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران)
مدیر مسئول:
دکتر شاهین حیدری
سردبیر:
دکتر اسفندیار زبردست
مدیرداخلی:
نسرین نوری
تلفن:
021-66415282
دورنگار:
021-66415282
سایت اختصاصی:
jfaup.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، پردیس هنرهای زیبا، دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/10

این مجله تا شماره 37 با عنوان هنرهای زیبا منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
سردبیر
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor College of Urban Planning Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
اعضای تحریریه
دکتر سید حسین بحرینی
استاد پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
Seyyed Hossein Bahreini
Professor Campus of Fine Arts, School of Urbanism
University of Tehran
دکتر جهانشاه پاکزاد
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Jahanshah Pakzad
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر محمدجواد ثقفی
استاد پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری
دانشگاه تهران
Mohammad Javad Saghafi
Professor College of Fine Arts, School of Architecture
University of Tehran
دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
Akbar Hajebrahim Zargar
Professor دانشکده معماري و شهرسازي
Shahid Beheshti University
دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor Faculty of Urban Development, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban
مهدی حجت
استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Mehdi Hojat
Assistant Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر علیرضا عینی فر
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Alireza Einifar
Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر علی مدرس
استاد دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا
رشته تخصصی: مطالعات شهری
Ali Modarres
Professor university of California،U.S
Specialist: Urban studies
دکتر علی مدنی پور
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Ali Madani pour
Professor urban planning،university of new castle،u.k
Specialist: Architecture and Urbanism
دکتر هاشم هاشم نژاد
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Hashem Hashemnejad
Associate Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
مدیرداخلی
نسرین نوری
کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت امور شهری
Nasrin Nouri
Masters Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management of City Affairs
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۱