درباره نشریه
ISSN:
2251-6530
eISSN:
2252-083X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
حمید صابرفرزام
سردبیر:
دکتر ابوالفضل خوش منش
مدیر اجرایی:
مهدی اسماعیلی صدرآبادی
مدیرداخلی:
زهرا نقی زاده
تلفن:
021-66970775
021-66485663
دورنگار:
021-66970775
021-66485663
سایت اختصاصی:
www.jiqs.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 85، سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور، ، کدپستی: 1417844391
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/23
مدیر مسئول
حمید صابرفرزام
حمید صابرفرزام
سردبیر
دکتر ابوالفضل خوش منش
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
Abolfazl khoshmanesh
Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, University of Tehran
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor, Campus of Qom, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor, University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
قاسم قائز
قاسم قائز
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عباس مصلایی پوریزدی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abbas Musallaipour Yazdi
Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences,
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر سیدمحمدعلی ایازی
استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکتر حسینعلی قبادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
علی منتظری
علی منتظری
دکتر فرزانه مفتون
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Farzaneh Maftoon
دکتر فرانک فرزدی
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Faranak Farzadi
دکتر ژیلا صدیقی
دکتر ژیلا صدیقی
ویراستارفارسی
دکتر مهدی گنجور
استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، الهیات و معارف اسلامی، حکمت متعالیه
Mahdi Ganjvar
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
ویراستار انگلیسی
پریسا عسکری
پریسا عسکری
مدیر اجرایی
مهدی اسماعیلی صدرآبادی
مهدی اسماعیلی صدرآبادی
مدیرداخلی
زهرا نقی زاده
زهرا نقی زاده
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵