درباره نشریه
ISSN:
2251-774X
eISSN:
?2588-4301
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا یلمه ها
سردبیر:
دکتر احمدرضا یلمه ها
مدیر اجرایی:
دکتر منیره یزدانی
مدیرداخلی:
دکتر مریم محمودی
ویراستار انگلیسی:
سید ناصر خداییان
مسئول اشتراک:
دکتر یزدانی
تلفن:
031-53337313
دورنگار:
031-53337313
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/parsadab
نشانی:
دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دانشکده تحصیلات تکمیلی، طبقه دوم، دفتر مجله پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، ، کدپستی: 8641687511
اشتراک:
تلفن:
031-53337313
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/23
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmadreza Yalameha
Full Professor, Literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmadreza Yalameha
Full Professor, Literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر حسین آقاحسینی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی تدین
استاد واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Tadayoun
Professor Najafabad unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عطامحمد رادمنش
استاد واحد نجف آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ata Mohamad Rad Manesh
Professor Najaf Abadi Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر یحیی طالبیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Eshagh Toghiani Esfarjani

Specialist: Persian Language and Literature
سید علی اصغر میرباقری فرد

Sayyed Ali Asghar Mirbagherifard

دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmadreza Yalameha
Full Professor, Literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
سید ناصر خداییان
سید ناصر خداییان

Seyyed Naser Khodaeian

مدیر اجرایی
دکتر منیره یزدانی
مربی واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Monireh yazdani
Dehaghan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Demographics
مدیرداخلی
دکتر مریم محمودی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Mahmoodi
Associate Professor, Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Dehaqan branch,
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۲