درباره نشریه
ISSN:
2251-774X
eISSN:
?2588-4301
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا یلمه ها
سردبیر:
دکتر احمدرضا یلمه ها
مدیر اجرایی:
دکتر منیره یزدانی
مدیرداخلی:
دکتر مریم محمودی
مسئول اشتراک:
دکتر یزدانی
تلفن:
031-53337313
دورنگار:
031-53337313
سایت اختصاصی:
parsadab.dehaghan.ac.ir
نشانی:
دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دانشکده تحصیلات تکمیلی، طبقه دوم، دفتر مجله پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، ، کدپستی: 8641687511
اشتراک:
تلفن:
031-53337313
پست الکترونیک:
plbdum@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/12
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Reza Yalameha
Professor, Dehaghan Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Reza Yalameha
Professor, Dehaghan Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر حسین آقاحسینی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی تدین
استاد واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Tadayoun
Professor, Najafabad unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عطامحمد رادمنش
استاد واحد نجف آبادی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ata Mohamad Rad Manesh
Professor, Najaf Abadi Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا صرفی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Sarfi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی طالبیان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسحاق طغیانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
eshagh Toghyani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ادبیات، زبان وادبیات فارسی
Seyed Ali Asghar Mir Bagheri Fard
Professor, University of Isfahan
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Reza Yalameha
Professor, Dehaghan Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدمهدی نوریان
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
علی جلالی
علی جلالی
Ali Jalali
ویراستار انگلیسی
سیدناصر خداییان
سیدناصر خداییان
Seyyed Naser Khodaeian
مدیر اجرایی
دکتر منیره یزدانی
مربی واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Monireh yazdani
Dehaghan Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Demographics
مدیرداخلی
دکتر مریم محمودی
استادیار واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Mahmoodi
Assistant Professor, Dehaghan Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۹