درباره نشریه
ISSN:
2322-1283
eISSN:
2538-5585
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
سردبیر:
دکتر احمد علیپور
مدیرداخلی:
دکتر حسن عبداله زاده
تلفن:
021-88825785
سایت اختصاصی:
hpj.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/29
مدیر مسئول
دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mahnaz Aliakbari Dehkordi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
سردبیر
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
اعضای تحریریه
دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mahnaz Aliakbari Dehkordi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر رضا باقریان سرارودی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تخصصی روانشناسی
Reza Bagherian Sararoudi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: health psychology
دکتر حمید پورشریفی
دانشیار گروه روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان شناسی سلامت
Hamid Poursharifi
Associate Professor, Department of Clinical Psychology
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: health psychology
دکتر رسول روشن چسلی
استاد روان شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasol Roshan
Professor, psychology
Shahed University
Specialist: Psychology
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
مدیرداخلی
دکتر حسن عبداله زاده
استادیار روانشناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی
Hasan Abdollahzadeh
Assistant Professor, Psychology
Payame Noor University
Specialist: psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۱