درباره نشریه
ISSN:
2008-7695
eISSN:
2423-7582
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر پرویز ترک زبان
سردبیر:
دکتر مینا جزایری
مدیر اجرایی:
اکرم شاهسون
مدیرداخلی:
دکتر سلمان خزایی
تلفن:
081-38381795
سایت اختصاصی:
ajdr.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، خیابان شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی همدان
صندوق پستی:
38677-65178
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/14
مدیر مسئول
دکتر پرویز ترک زبان
مدیر گروه دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Parviz Torkzaban
Department of Peridontics, Faculty of Dentistry
Hamedan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر مینا جزایری
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mina Jazayeri
Oral Medicine Department, Dental Faculty,
Hamedan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا عبدالصمدی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماری های دهان، فک و صورت
Hamid Reza Abdolsamadi
Professor School of Dentistry
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Oral and maxillofacial illnesses
دکتر نسرین فرهادیان
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارتودنتیکس
Nassrin Farhadian
Professor School of Dentistry
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
دکتر بهزاد هوشمند
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پریودنتولوژی
Behzad Houshmand
Professor School of Dentistry
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Periodontology
دکتر سوسن ایرانی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آسیب شناسی دهان و فک و صورت
Soussan Irani
Professor School of Dentistry
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Oral & Maxillofacial Pathology
Kazuo Tanne
Kazuo Tanne
Professor
Specialist: Orthodontics
دکتر بیژن حیدری
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Bijan Heidari
dental College
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Dental Prostheses
دکتر امیرفرهنگ میراسماعیلی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارتودنتیکس
Amir Farhang Miresmaili
Professor School of Dentistry
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
دکتر شاهین کسرایی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Shahin Kasraei
Professor School of Dentistry
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر محمود تمیزی
دکتر محمود تمیزی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mahmood Tamizi
School of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمد زندی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Mohammad Zandi
Professor School of Dentistry
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
دکتر زهرا خام وردی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ترمیمی دندانپزشکی
Zahra Khamverdi
Professor School of Dentistry
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: estorative Dentistry
دکتر امیر اسکندرلو
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: رادیولوژی دهان فک و صورت
Amir Eskandarloo
Associate Professor School of Dentistry
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Radiology
مدیر اجرایی
اکرم شاهسون
اکرم شاهسون

Akram Shahsavan

مدیرداخلی
دکتر سلمان خزایی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Salman Khazaei

Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۲