درباره نشریه
ISSN:
2008_9430
eISSN:
2588-4956
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آبان 88
صاحب امتیاز:
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر محمود واعظی
سردبیر:
دکتر مجید معارف
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی حسن نیا
تلفن:
021-42762152
دورنگار:
021-42762152
سایت اختصاصی:
jqst.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ، کدپستی: 1576613111
صندوق پستی:
4411-15766
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/13
مدیر مسئول
دکتر محمود واعظی
رییس مرکز مطالعات عالی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Mahmood Vaezi
Department of Quran & Hadith
University of Tehran
سردبیر
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر احمد پاکتچی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ahmad Pakatchi
Associate Professor, Quran and Hadith Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر اعظم پویازاده
استادیار
دانشگاه تهران
Azam Poyazade
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر ابوالفضل خوش منش
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
Abolfazl Khoshmanesh
Associate Professor Department of Quran and Hadith Sciences
University of Tehran
Michelle Coy Press

دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حسن طارمی راد
دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
Hasan Tarumiraad
Associate Professor of the Islamic Encyclopedia
دکتر سید کاظم طباطبایی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdol Hadi Feghhizade
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر فتح الله نجارزادگان
استاد پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Najjarzadegan
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر علی حسن نیا
استادیار الهیات و معارف اسلامی - گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، خاورشناسان
Ali Hasannia
Assistant Professor, Qur'an and Hadith Sciences
Shahed University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۰