درباره نشریه
ISSN:
2228-5563
eISSN:
2588-4816
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده الهیات و معارف اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر احمد باقری
سردبیر:
دکتر مجتبی زروانی
کارشناس:
آذر آقامیرزا
تلفن:
021-42762152
دورنگار:
021-42762152
سایت اختصاصی:
jrm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان شهید مفتح، ساختمان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، طبقه اول، دفتر نشریات تخصصی شماره 1، ، کدپستی: 1576613111
صندوق پستی:
4411-15766
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08

این مجله تا سال 87 با نام مقالات و بررسی ها منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
سردبیر
دکتر مجتبی زروانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Mojtaba Zurvani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
هیات تحریریه
دکتر قربان علمی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Abolghasem Esmaeelpoor Motlagh
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر رضا اکبری
استاد دانشکده معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Theology,
Specialist: Islamic philosophy and Kalam
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر سیدفتح الله مجتبایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر مجتبی زروانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Mojtaba Zurvani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد پژوهشکده امام خمینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Muhammad Legenhausen
Professor, Imam Khomeini Research Center, University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر ابوالفضل محمودی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Abolfazl Mahmoudi
Associate Professor, science and research Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
ویراستارفارسی
معصومه امیدی
دانشگاه تهران
Massome Omidi
University of Tehran
ویراستار انگلیسی
دکتر قربان علمی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
کارشناس
آذر آقامیرزا
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
Azar Aghamirza
Masters, University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۲