درباره نشریه
ISSN:
2228-5563
eISSN:
2588-4816
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده الهیات و معارف اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر محمود واعظی
سردبیر:
دکتر مجتبی زروانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر قربان علمی
کارشناس:
آذر آقامیرزا
تلفن:
021-42762152
دورنگار:
021-42762152
سایت اختصاصی:
jrm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان شهید مفتح، ساختمان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، طبقه اول، دفتر نشریات تخصصی شماره 1، ، کدپستی: 1576613111
صندوق پستی:
4411-15766
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/12

این مجله تا سال 87 با نام مقالات و بررسی ها منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر محمود واعظی
رییس مرکز مطالعات عالی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Mahmood Vaezi
Department of Quran & Hadith
University of Tehran
سردبیر
دکتر مجتبی زروانی
دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Mojtaba Zurvani
Associate Professor, Department of Comparative Religions and Mysticism, Faculty of Theology
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
اعضای تحریریه
دکتر حسین حیدری
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Hosein Heydari
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Religions and mysticism
دکتر حسن ابراهیمی
دانشیار فلسفه و کلام اسلام، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
Hassan Ebrahimi
Associate Professor, Islamic Philosophy and Theology (KALAM)
University of Tehran
دکتر علی اشرف امامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر قربان علمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی، زبانشناسی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Abolghasem Esmaeilpour Motlagh
Professor, Linguistics
Shahid Beheshti University
Specialist: Ancient culture and languages
رضا اکبری
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Islamic philosophy and theology
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر سید فتح الله مجتبایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر مجتبی زروانی
دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Mojtaba Zurvani
Associate Professor, Department of Comparative Religions and Mysticism, Faculty of Theology
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
ویراستار انگلیسی
دکتر قربان علمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
کارشناس
آذر آقامیرزا
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
Azar Aghamirza
Masters
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲