درباره نشریه
ISSN:
2228-7906
eISSN:
2645-5110
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده الهیات و معارف اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر محمود واعظی
سردبیر:
دکتر سید احمدرضا خضری
ویراستار فارسی:
علی بهرامیان
ویراستار انگلیسی:
حسن امینی
کارشناس:
فاطمه کیقبادی
تلفن:
021-88993018
سایت اختصاصی:
jhic.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان شهید مفتح، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ساختمان شماره 2، طبقه همکف، دفتر مجلات تخصصی شماره، ، کدپستی: 1576613111
صندوق پستی:
4411-15766
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
مدیر مسئول
دکتر محمود واعظی
رییس مرکز مطالعات عالی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Mahmood Vaezi
Department of Quran & Hadith
University of Tehran
سردبیر
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
اعضای تحریریه
دکتر موسی اکرمی
استاد فلسفه، گروه فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Musa Akrami
Professor, Philosophy of Science
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر عبدالرحیم قنوات
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Abdol Rahim Ghanavat
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic history and civilization
دکتر محسن معصومی
دانشیار
دانشگاه تهران
Mohsen Masoumi
Associate Professor
University of Tehran
دکتر جمال موسوی
دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Jamal Moosavi
Associate Professor, History and Islamic civilization
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر احمد بادکوبه هزاوه

Ahmad Badkoubeh Hazaveh

دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر منصور صفت گل
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mansour Sefatgol
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: History
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
محمدرضا ناجی
دانشیار بنیاد دایره المعارف اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Reza Naji
Associate Professor of the Islamic Encyclopedia Foundation
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
ویراستار فارسی
علی بهرامیان
علی بهرامیان

ویراستار انگلیسی
حسن امینی

کارشناس
فاطمه کیقبادی

Fatemeh Key Ghobadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۵