درباره نشریه
ISSN:
9521-2251
eISSN:
2345-4393
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مدیر مسئول:
دکتر پرویز قزلباش
سردبیر:
دکتر کوروش امینی
مدیر اجرایی:
دکتر علی رمضانی
تلفن:
024-33445903
دورنگار:
024-33420678
سایت اختصاصی:
zums.ac.ir/edujournal
نشانی:
زنجان، بلوار آزادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجانی، معاونت آموزشی، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، ، کدپستی: 4515613113
تلفن همراه:
09127419131
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/10
مدیر مسئول
دکتر پرویز قزلباش
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: رادیولوژی
Parviz Ghezel Bash
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
سردبیر
دکتر کوروش امینی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Kourosh Amini
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
اعضای تحریریه
دکتر میترا قریب
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزش الکترونیکی
Mitra Gharib
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: E-learning planning
دکتر معصومه ایمانی پور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Masoomeh Imani Pour
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر زهره سادات میرمقتدایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Zohre Sadat Mir Moghtadaie
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر آیین محمدی

رشته تخصصی: پزشک، گواهی عالی بهداشت و دکتر تخصصی (PhD) آموزش پزشکی
Aeen Mohammadi

Specialist: MD MPH PhD
دکتر علی محمدی
رئیس کمیته بهداشت و امنیت جهانی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Ali Mohammadi
President of Global Health and Security Consultants
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
Jonas Nordquist
Jonas Nordquist
Department of Medicine (Huddinge), M54 Stockholm
Dhirawit Pinyonatthagarn
Dhirawit Pinyonatthagarn
Associate Professor Linguistics, Bodhisastra University Florida, USA
دکتر زهره اسلامی
استاد
رشته تخصصی: آموزش ESL
Zohreh Eslami
Professor
Specialist: ESL Education, Second Language Acquisition, Instructional and Intercultural Pragmatics
Rehan Ahmed Khan
Associate Professor Islamic International Medical College, Riphah University, Pakistan.
Specialist: Surgery
Basim Abdulla Almothafar
Associate Professor University Malaysia Sabah – Malaysia , UCSI university – Malaysia , Sultan Qaboos university –Oman
Specialist: general surgery
دکتر مهدی اسکندری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehdi Eskandari
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر کوروش امینی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Kourosh Amini
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
دکتر سمیه عبداللهی ثابت
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Somayeh Abdolahi Sabet
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر مهرداد حمیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: داروسازی
Mehrdad Hamidi
Professor Faculty of Pharmacy
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotics
مریم خزایی پول
استادیار
Maryam Khazaee Pool

دکتر فرامرز دوبختی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: داروسازی
Faramarz Doubakhti
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotics
دکتر محمدرضا دین محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: پرستاری
Mohamad Reza Din Mohammadi
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
علی رستمی
علی رستمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ali Rostami
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر امید ساعد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Omid Saed
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر گیتی کریمخان لویی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Giti Karim Khanloe
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: teaching English
دکتر محمدرضا مهراسبی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Reze Mehrasbi
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر آذین نوریان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: ارتودنسی
Azin Nourian
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر محمدمسعود وکیلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Masoud Vakili
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
ویراستارفارسی
دکتر مریم فضلی
دکتر مریم فضلی

Maryam Fazli

ویراستار انگلیسی
دکتر عطاالله ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ataollah Maleki
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: English Language Teaching
مدیر اجرایی
دکتر علی رمضانی
استاد انستیتو پاستور ایران بخش تحقیقات بالینی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Ali Ramezani
Professor of Pasteur Institute of Iran department of Clinical Research
Specialist: Biological Products
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۴