درباره نشریه
ISSN:
9521-2251
eISSN:
2345-4393
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مدیر مسئول:
دکتر پرویز قزلباش
سردبیر:
دکتر کوروش امینی
مدیر اجرایی:
دکتر علی رمضانی
ویراستار فارسی:
دکتر مریم فضلی
ویراستار انگلیسی:
دکتر عطاالله ملکی
تلفن:
024-33445903
دورنگار:
024-33420678
سایت اختصاصی:
zums.ac.ir/edujournal
نشانی:
زنجان، بلوار آزادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجانی، معاونت آموزشی، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، ، کدپستی: 4515613113
تلفن همراه:
09127419131
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/27
مدیر مسئول
دکتر پرویز قزلباش
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: رادیولوژی
Parviz Ghezel Bash
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
سردبیر
دکتر کوروش امینی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Kourosh Amini
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
اعضای تحریریه
دکتر میترا قریب
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزش الکترونیکی
Mitra Gharib
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: E-learning planning
دکتر معصومه ایمانی پور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Masoomeh Imani Pour
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر زهره سادات میرمقتدایی
استادیار گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی-دانشکده مجازی،آموزش پزشکی و مدیریت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تسهیل گری، رویکردهای نوین در یادگیری، یادگیری ترکیبی، آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی
Zohrehsadat Mirmoghtadaie
Assistant Professor, e-Learning in medical education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education-e-Learning-Blended learning-E-Moderating-TEL
دکتر آیین محمدی

رشته تخصصی: پزشک، گواهی عالی بهداشت و دکتر تخصصی (PhD) آموزش پزشکی
Aeen Mohammadi

Specialist: MD MPH PhD
دکتر علی محمدی
رئیس کمیته بهداشت و امنیت جهانی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Ali Mohammadi
President of Global Health and Security Consultants
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
Jonas Nordquist
Jonas Nordquist
Department of Medicine (Huddinge), M54 Stockholm
Dhirawit Pinyonatthagarn
Dhirawit Pinyonatthagarn
Associate Professor Linguistics, Bodhisastra University Florida, USA
دکتر زهره اسلامی راسخ
استاد
رشته تخصصی: آموزش ESL
Zoherh Eslami-Rasekh
Professor
Specialist: ESL Education, Second Language Acquisition, Instructional and Intercultural Pragmatics
Rehan Ahmed Khan
Associate Professor Islamic International Medical College, Riphah University, Pakistan.
Specialist: Surgery
Basim Abdulla Almothafar
Associate Professor University Malaysia Sabah – Malaysia , UCSI university – Malaysia , Sultan Qaboos university –Oman
Specialist: general surgery
دکتر مهدی اسکندری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehdi Eskandari
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر سمیه عبداللهی ثابت
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Somayeh Abdolahi Sabet
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر مهرداد حمیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: داروسازی
Mehrdad Hamidi
Professor Faculty of Pharmacy
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotics
دکتر مریم خزایی پول
دانشیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت-گروه آموزش بهداشت -دانشکده بهداشت-مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
Maryam Khazaee Pool
Associate Professor, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Health Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر فرامرز دوبختی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: داروسازی
Faramarz Dobakhti
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotics
دکتر محمدرضا دین محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: پرستاری
Mohamad Reza Din Mohammadi
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
علی رستمی
علی رستمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ali Rostami
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر امید ساعد
استادیار روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Omid Saed
Assistant Professor, Clinical psychology
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر گیتی کریمخان لویی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Giti Karim Khanloe
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: teaching English
دکتر محمدرضا مهراسبی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Reze Mehrasbi
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر آذین نوریان
استادیار ارتودانتیکس
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Azin Nourian
Assistant Professor, Orthodontics
Zanjan University of Medical Sciences
دکتر محمد مسعود وکیلی
استادیار آموز بهداشت و ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Mohammad Masoud Vakili
Assistant Professor, Health Education & Health Promotion
Zanjan University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
دکتر مریم فضلی
دکتر مریم فضلی

Maryam Fazli

ویراستار انگلیسی
دکتر عطاالله ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ataollah Maleki
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: English Language Teaching
مدیر اجرایی
دکتر علی رمضانی
استاد انستیتو پاستور ایران بخش تحقیقات بالینی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Ali Ramezani
Professor of Pasteur Institute of Iran department of Clinical Research
Specialist: Biological Products
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۷