درباره نشریه
ISSN:
2008-210X
eISSN:
2008-2118
دوره انتشار:
فصلنامه
:
Kelvin Ian Afrashteh Far
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر ناصر اصل امین آبادی
جانشین مدیر مسئول:
دکتر احمد بهروزیان
سردبیر:
دکتر ناصر اصل امین آبادی
دستیار سردبیر:
سجاد شیرازی
سایت اختصاصی:
joddd.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی، ، کدپستی: 5166674713
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/27
مدیر مسئول
دکتر ناصر اصل امین آبادی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Naser Asl Amin Abad
Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
جانشین مدیر مسئول
دکتر احمد بهروزیان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: دانشکده دندانپزشکی
Ahmad Behroozian

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Faculty of Dentistry
دستیار سردبیر
سجاد شیرازی

Sajjad Shirazi
Oral Biology Department, Dentistry College, University of Illinois at Chicago, USA
ویراستار انگلیسی
پروانه برجی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Parvaneh Bourji
Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مجید عبدالرحیمی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: دانشکده دندانپزشکی
Majid Abdolrahimi

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Faculty of Dentistry
Kelvin Ian Afrashteh Far
Kelvin Ian Afrashteh Far
Assistant Professor Department of Prosthodontics and Restorative Dentistry, McGill University, Montreal, QC, Canada
سردبیر
دکتر ناصر اصل امین آبادی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Naser Asl Amin Abad
Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر احمد بهروزیان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: دانشکده دندانپزشکی
Ahmad Behroozian

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Faculty of Dentistry
Boyen Huang
Boyen Huang
Department of Pediatric Dentistry, James Cook University, Australia
Paul V.Abbott
Paul V.Abbott
School of Dentistry, University of Western Australia, Australia
دکتر سلیم اسبیا
دکتر سلیم اسبیا

Salim Asbia
Department of Prosthodontics, Sirte University, Libya
Emre Avci
Emre Avci
Department of Molecular Biology and Genetics/Biochemistry, Faculty of Science and Arts, Hitit University, Turkey
Fatima Betul Basturk
Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Marmara University, Turkey
دکتر جمیله قدوسی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Jamileh Ghoddusi
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
Deepak Gupta
Deepak Gupta
Department of Oral Medicine and Radiology, M.M. College of Dental Sciences and Research, Mullana, India
دکتر عباسعلی خادمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Abbasali Khademi
Professor Faculty of Dentistry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر سعید رحیمی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Saeed Rahimi
Professor Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
Giselle Rodrigues de Sant Anna
Giselle Rodrigues de Sant Anna
Department of Pediatric Dentistry, Cruzeiro do Sul University, Brazil
دکتر سیاوش سوادی اسکویی
دکتر سیاوش سوادی اسکویی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Siavash Savadi Oskoee
Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر شهریار شاهی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Shahriar Shahi
Associate Professor Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر محسن شیرازی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارتودنسی
Mohsen Shirazi
Professor Dental Faculty
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
Ildiko Tarjan
Ildiko Tarjan
Department of Pediatric Dentistry and Orthodontics, Faculty for Dentistry, Semmelweis University Budapest, Hungary
Douglas A.Terry
Douglas A.Terry
Department of Resotrative Dentistry and Biomaterials, University of Texas School of Dentistry at Houston, United States
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۲