درباره نشریه
eISSN:
2423-7876
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین محمودی راد
سردبیر:
دکتر مسعود ضیایی (گروه بالینی)
مدیر اجرایی:
نرگس سلطانی
کارشناس:
نسرین ریاحی
تلفن:
056-32381210
دورنگار:
056-32381210
سایت اختصاصی:
www.mcjbums.com
نشانی:
بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19

این مجله تا آخر سال ششم با عنوان مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه بیرجند منتشر شده است و همچنین مجله از سال 2015 بصورت انگلیسی منتشر می شود.

مدیر مسئول
غلامحسین محمودی راد
استادیار گروه پرستاری
Gholam Hosein Mahmoudirad
Assistant Professor, Department of Nursing, Birjand University of Medical Sciences
هیات تحریریه
میترا مودی
دانشیار دانشکده بهداشت
Mitra Moodi
Associate Professor, School of Health, Birjand University of Medical Sciences
اصغر زربان
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای قلبی و عروقی
رشته تخصصی: بیوشیمی
Asghar Zarban
Associate Professor, Cardiovascular Diseases Research Center, University of Birjand
Specialist: biochemistry
طیبه زینالی
دانشیار دانشکده بهداشت
Tayebeh Zeinali
Associate Professor, School of Health, Birjand University of Medical Sciences
استاد
Ulrich Sack
Professor,
استاد
Marcus Stück
Professor,
استاد
رشته تخصصی: آموزش پزشکی و پزشکی متابولیک
Gordon Ferns
Professor,
Specialist: Medical Education and Metabolic Medicine
محمدرضا عابدینی
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
Mohammad Reza Abedini
Cellular and Molecular Research Center, Birjand University of Medical Sciences
بهزاد هاجری زاده
Behzad Hajarizadeh
استادیار
رشته تخصصی: سم شناسی
Tejas Prajapati
Assistant Professor,
Specialist: Toxicology
مدیر اجرایی
نرگس سلطانی
گروه مامایی
Narges Soltani
Department of Midwifery, Birjand University of Medical Sciences
کارشناس
نسرین ریاحی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nasrin Riyahi
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
گروه بالینی
سردبیر
مسعود ضیایی
استاد گروه داخلی
Masood Ziaee
Professor, Department of Internal Medicine, Birjand University of Medical Sciences
هیات تحریریه
رشته تخصصی: بهداشت مادر و کودک و مامایی
Manal Kassab
Specialist: Maternal and Child Health and Midwifery
بهزاد یگانه
Behzad Yeganeh
بیژن اقتصاد
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی، کبد
Bijan Eghtesad
Professor,
Specialist: Surgery, Hepatobiliary
سیدمحسن سیدنوزادی
استاد دانشکده پزشکی
Seyed Mohsen Seyednozad
Professor, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
زهرا عبدیزدان
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
Zahra Abdeyazdan
Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
مهدی بلالی مود
استاد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
مجیدرضا عرفانیان تقوایی
استاد دانشکده پزشکی
Majid Reza Erfanian Taghvaei
Professor, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
رضا قادری
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: پوست
Reza Ghaderi
Professor, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
نیکتا حاتمی زاده
دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی کودکان
Nikta Hatamizadeh
Associate Professor, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
امید مهرپور
دانشیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی و سوء مصرف مواد مخدر
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Omid Mehrpour
Associate Professor, Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center, Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine
گروه علوم پایه
هیات تحریریه
محمد افشارقوچانی
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: بافت شناسی پزشکی
Mohammad Afshar Ghoochani
Professor, Faculty of Medicine, Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
Mohamad Hussain Bin Habil
محسن فوادالدینی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای قلبی و عروقی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohsen Foadoddini
Associate Professor, Cardiovascular Diseases Research Center, Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
ابراهیم حاجی زاده
استاد دانشکده علوم پزشکی
رشته تخصصی: بیواستاستتیسم
Ebrahim Hajizadeh
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistic
دکتر حمیدرضا خانکه
حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor, Department of Health in Disasters and Emergencies,, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
مجید خزایی
استاد دانشکده پزشکی
Majid Khazaei
Professor, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
سیدعادل معلم
استاد دانشکده داروسازی
Seyyed Adel Moalem
Professor, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
سیدهمایون صدرایی
استاد دانشکده پزشکی
Seyed Homayoun Sadraei
Professor, School of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences
هدایت صحرایی
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hedayat Sahraei
Professor, Neuroscience Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
غلامرضا شریف زاده
استادیار گروه بهداشت و خانوادهدانشکده بهداشت
Gholamreza Sharifzade
Assistant Professor, School of Health, Birjand University of Medical Sciences
مجتبی ویس مرادی
استادیار
رشته تخصصی: علوم پرستاری و بهداشت
Mojtaba Vaismoradi
Assistant Professor,
Specialist: Nursing and Health Sciences
گروه مامایی
هیات تحریریه
ملک ناز قندکافی
Malek Naz Ghandkafi
نرگس سلطانی
گروه مامایی
Narges Soltani
Department of Midwifery, Birjand University of Medical Sciences
مرضیه ترشیزی
مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق
Marziyeh Torshizi
East Nursing and Midwifery Research Center, Birjand University of Medical Sciences
گروه پرستاری
هیات تحریریه
علی درویش پور کاخکی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
Ali Darvishpoor Kakhaki
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University
علیمحمد ایزدپناه
دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی: 0000-0003-2030-1911
Ali Mohammad Izadpanah
School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences
زهرا فرج زاده
دانشکده پرستاری و مامایی
Zahra Farajzadeh
Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences
طیبه خزاعی
دانشکده پرستاری و مامایی
Tayebeh Khazae
Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences
غلامحسین محمودی راد
استادیار گروه پرستاری
Gholam Hosein Mahmoudirad
Assistant Professor, Department of Nursing, Birjand University of Medical Sciences
مرضیه مقرب
دانشکده پرستاری و مامایی
Marzieh Mogharab
Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences
احمد نصیری
دانشیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی و سوء مصرف مواد مخدر
Ahmad Nasiri
Associate Professor, Medical Toxicology & Drug Abuse Research Center, Birjand University of Medical Sciences
مریم نخعی
استادیار دانشکده پرستاری
Maryam Nakhaee
Assistant Professor, Faculty of Nursing, Birjand University of Medical Sciences
داوود عودی
دانشکده پرستاری و مامایی
Davood Oudi
, Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences
سیدعلیرضا سعادتجو
مربی دانشکده پرستاری و مامایی
Seyyed Ali Reza Saadatjoo
Instructor, aculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences
شایسته صالحی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
Shayesteh Salehi
Associate Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
شهناز طبیعی
مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق
Shahnaz Tabiee
East Nursing and Midwifery Research Center, Birjand University of Medical Sciences
سیدابوالفضل وقارسیدین
دانشیار گروه پرستاری و مامایی
Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin
Associate Professor, Nursing and Midwifery Department, Birjand University of Medical Sciences
احمدرضا زمانی
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Ahmad Reza Zamani
Professor, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۷