درباره نشریه
eISSN:
2423-7876
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین محمودی راد
سردبیر:
دکتر مسعود ضیایی
سردبیر:
دکتر مسعود ضیایی (گروه بالینی)
مدیر اجرایی:
فهیمه نیک رفتار
کارشناس:
نسرین ریاحی
تلفن:
056-32381210
دورنگار:
056-32381210
سایت اختصاصی:
sites.kowsarpub.com/mcj
نشانی:
بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/25

این مجله تا آخر سال ششم با عنوان مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه بیرجند منتشر شده است و همچنین مجله از سال 2015 بصورت انگلیسی منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر غلامحسین محمودی راد
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Gholam Hosein Mahmoudirad
Assistant Professor Department of Nursing
Birjand University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر مسعود ضیایی
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Masood Ziaee
Professor Department of Internal Medicine
Birjand University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر میترا مودی
دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Mitra Moodi
Associate Professor, Health Education and Health Promotion Department
Birjand University of Medical Sciences
دکتر اصغر زربان
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای قلبی و عروقی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: بیوشیمی
Asghar Zarban
Associate Professor Cardiovascular Diseases Research Center
University of Birjand
Specialist: biochemistry
دکتر طیبه زینلی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Tayebeh Zeinali
Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: food hygiene
Ulrich Sack
Professor
Marcus Stück
Professor
Gordon Ferns
Professor
Specialist: Medical Education and Metabolic Medicine
دکتر محمدرضا عابدینی
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Mohammad Reza Abedini
Cellular and Molecular Research Center
Birjand University of Medical Sciences
دکتر بهزاد هاجری زاده

Behzad Hajarizadeh

Tejas Prajapati
Assistant Professor
Specialist: Toxicology
مدیر اجرایی
فهیمه نیک رفتار
فهیمه نیک رفتار

کارشناس
نسرین ریاحی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nasrin Riyahi

Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
گروه بالینی
سردبیر
دکتر مسعود ضیایی
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Masood Ziaee
Professor Department of Internal Medicine
Birjand University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Manal Kassab

Specialist: Maternal and Child Health and Midwifery
دکتر بهزاد یگانه

Behzad Yeganeh

دکتر بیژن اقتصاد
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی، کبد
Bijan Eghtesad
Professor
Specialist: Surgery, Hepatobiliary
دکتر سید محسن سیدنوزادی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyed Mohsen Seyednozad
Professor School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر زهرا عبدیزدان
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Zahra Abdeyazdan
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر مجیدرضا عرفانیان تقوایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Majid Reza Erfanian Taghvaei
Professor School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر رضا قادری
استاد ممتاز/تمام درماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پوست
Reza Ghaderi
Full Professor, Dermatology department
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر نیکتا حاتمی زاده
دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی کودکان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Nikta Hatamizadeh
Associate Professor Pediatric Neurorehabilitation Research Center
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر امید مهرپور
دانشیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی و سوء مصرف مواد مخدر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Omid Mehrpour
Associate Professor Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine
گروه علوم پایه
اعضای تحریریه
دکتر محمد افشارقوچانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: بافت شناسی پزشکی
Mohammad Afshar Ghoochani
Professor Faculty of Medicine
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
Mohamad Hussain Bin Habil

دکتر محسن فوادالدینی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای قلبی و عروقی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohsen Foadoddini
Associate Professor Cardiovascular Diseases Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر ابراهیم حاجی زاده
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیواستاستتیسم
Ebrahim Hajizadeh
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistic
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor Department of Health in Disasters and Emergencies,
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
دکتر مجید خزایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Majid Khazaei
Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سید عادل معلم
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyyed Adel Moalem
Professor School of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سیدهمایون صدرایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Homayoun Sadraei
Professor School of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر هدایت صحرایی
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hedayat Sahraei
Professor Neuroscience Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر غلامرضا شریف زاده
استادیار گروه بهداشت و خانوادهدانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Gholamreza Sharifzade
Assistant Professor School of Health
Birjand University of Medical Sciences
دکتر مجتبی ویس مرادی
استادیار
رشته تخصصی: علوم پرستاری و بهداشت
Mojtaba Vaismoradi
Assistant Professor
Specialist: Nursing and Health Sciences
گروه مامایی
اعضای تحریریه
دکتر ملک ناز قندکافی

Malek Naz Ghandkafi

نرگس سلطانی
مربی گروه مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Narges Soltani
Instructor Department of Midwifery
Birjand University of Medical Sciences
مرضیه ترشیزی
مربی مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Marziyeh Torshizi
Instructor, midwifery
Birjand University of Medical Sciences
گروه پرستاری
اعضای تحریریه
دکتر علی درویش پور کاخکی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی
Ali Darvishpoor Kakhaki
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University
دکتر علیمحمد ایزدپناه
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Ali Mohammad Izadpanah
School of Nursing and Midwifery
Birjand University of Medical Sciences
دکتر زهرا فرج زاده
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Zahra Farajzadeh
Faculty of Nursing and Midwifery
Birjand University of Medical Sciences
دکتر طیبه خزاعی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Tayebeh Khazae
Faculty of Nursing and Midwifery
Birjand University of Medical Sciences
دکتر غلامحسین محمودی راد
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Gholam Hosein Mahmoudirad
Assistant Professor Department of Nursing
Birjand University of Medical Sciences
دکتر مرضیه مقرب
دکتر مرضیه مقرب
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Marzieh Mogharab
Faculty of Nursing and Midwifery
Birjand University of Medical Sciences
دکتر احمد نصیری فورگ
مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Ahmad Nasiri
Toxicity and Substance Abuse Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر مریم نخعی
استادیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Maryam Nakhaee
Assistant Professor Faculty of Nursing
Birjand University of Medical Sciences
دکتر داوود عودی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Davood Oudi
, Faculty of Nursing and Midwifery
Birjand University of Medical Sciences
دکتر سید علیرضا سعادتجو
مربی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Seyyed Ali Reza Saadatjoo
Instructor aculty of Nursing and Midwifery
Birjand University of Medical Sciences
دکتر شایسته صالحی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shayesteh Salehi
Associate Professor Faculty of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر شهناز طبیعی
مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Shahnaz Tabiee
East Nursing and Midwifery Research Center
Birjand University of Medical Sciences
دکتر سید ابوالفضل وقارسیدین
دانشیار گروه پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin
Associate Professor Nursing and Midwifery Department
Birjand University of Medical Sciences
دکتر احمدرضا زمانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Ahmad Reza Zamani
Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۷