درباره نشریه
ISSN:
2251-6174
eISSN:
2676-4636
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مدیر مسئول:
دکتر اصغر فلاح
سردبیر:
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
مدیر اجرایی:
دکتر آزاده رنجبر ندامانی
تلفن:
011-33687437
دورنگار:
011-33687437
سایت اختصاصی:
jwmr.sanru.ac.ir
نشانی:
ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
صندوق پستی:
578
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/06
مدیر مسئول
دکتر اصغر فلاح
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
سردبیر
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmood Habibnejad Roshan
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد ژئومورفولوژی، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor, Geomorphology, Dept of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر محمدتقی دستورانی
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، مرتع و آبخیزداری
Mohammad Taghi Dastorani
Professor Faculty of Natural Resources and Environment
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrology, Rangeland and Watershed Management
دکتر مجید اونق
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی ، برنامه ریزی کاربری اراضی
majid onagh
Professor
Gorgan University
Specialist: Geomorphology, Land use planning
دکتر واحدبردی شیخ
دانشیار گروه آموزشی آبخیزداری، دانشکده مرتع وآبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: منابع طبیعی، حفاظت آب و خاک، مدلسازی هیدرولوژی، آبخیزداری
Vahedberdi Sheikh
Associate Professor, Watershed Management Department
Gorgan University
Specialist: Natural Resources Management, Soil and Water Conservation, Hydrological Modelling, Watershed Management
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmood Habibnejad Roshan
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر محمود رایینی
استاد دانشکده مهندسی زراعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmoud Raeini
Professor Faculty of Agricultural Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر کاکا شاهدی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Kaka Shahedi
Associate Professor Faculty of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Watershed Management
دکتر محسن محسنی ساروی
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده و آبخیزداری
Mohsen Mohseni Saravi
Professor Faculty of Natural Resources and Environment
University of Tehran
Specialist: Range and Watershed Management
دکتر مهدی وفاخواه
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: منابع آبی
Mehdi Vafakhah
Associate Professor Department of natural resources
Tarbiat Modares University
Specialist: Water Resources
مدیر اجرایی
دکتر آزاده رنجبر ندامانی
استادیار مهندسی بیوسیستم
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Azadeh Ranjbar Nedamani
Assistant Professor, Biosystem Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۱