درباره نشریه
ISSN:
2251-6174
eISSN:
2676-4636
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مدیر مسئول:
دکتر اصغر فلاح
سردبیر:
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
مدیر اجرایی:
رحمت عباسی
تلفن:
011-33687437
دورنگار:
011-33687437
سایت اختصاصی:
jwmr.sanru.ac.ir
نشانی:
ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
صندوق پستی:
578
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/28
مدیر مسئول
دکتر اصغر فلاح
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
سردبیر
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmood Habibnejad Roshan
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
اعضای تحریریه
دکتر مجید اونق
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی ، برنامه ریزی کاربری اراضی
majid onagh
Professor
Gorgan University
Specialist: Geomorphology, Land use planning
دکتر واحدبردی شیخ
دانشیار گروه آموزشی آبخیزداری، دانشکده مرتع وآبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: منابع طبیعی، حفاظت آب و خاک، مدلسازی هیدرولوژی، آبخیزداری
Vahedberdi Sheikh
Associate Professor, Watershed Management Department
Gorgan University
Specialist: Natural Resources Management, Soil and Water Conservation, Hydrological Modelling, Watershed Management
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmood Habibnejad Roshan
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر محمود رایینی
استاد دانشکده مهندسی زراعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmoud Raeini
Professor Faculty of Agricultural Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر کاکا شاهدی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Kaka Shahedi
Associate Professor Faculty of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Watershed Management
دکتر محسن محسنی ساروی
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده و آبخیزداری
Mohsen Mohseni Saravi
Professor Faculty of Natural Resources and Environment
University of Tehran
Specialist: Range and Watershed Management
دکتر مهدی وفاخواه
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: منابع آبی
Mehdi Vafakhah
Associate Professor Department of natural resources
Tarbiat Modares University
Specialist: Water Resources
مدیر اجرایی
رحمت عباسی
رحمت عباسی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۹