درباره نشریه
ISSN:
2008-918x
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر حمید نیازمند
سردبیر:
دکتر مهران کدخدایان
تلفن:
051-38806024
دورنگار:
051-38806024
سایت اختصاصی:
mechanic-ferdowsi.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، دفتر نشریه
صندوق پستی:
1111-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/15

شماره های گذشته این مجله تا سال 1387 با نام دانشکده مهندسی و در کلیه گرایش ها منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر حمید نیازمند
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جریان های مایکرو/ نانو- دینامیک سالات نانو- انتقال حرارت و سیالات عددی
Hamid Niaz Mand
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microwave / Nano-Dynamics Nanotal Salt Flow - Numerical Fluid and Heat Transfer
سردبیر
دکتر مهران کدخدایان
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، شکل دادن صفحات نازک- پلاستیسیته- صفحه و پوسته- یاتاقانهای هیدرولیک
Mehran Kadkhodayan
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering, Thin plate shaping - Plastics - Sheet and shell - Hydraulic bearings
اعضای تحریریه
دکتر اکبر آفاقی خطیبی
دانشیار
Akbar Afaghi Khatibi
Associate Professor
دکتر کاظم ابهری
دانشیار دانشگاه استرالیای جنوبی، آدالاید، استرالیا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و تولید
Kazem Abhary
Associate Professor University of South Australia
Specialist: Mechanical & Manufacturing Engineering
دکتر علی اکبر اکبرزاده
استاد
Ali Akbar Akbar Zadeh
Professor
دکتر احسان روحی
دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Ehsan Roohi
Associate Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمود شریعتی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مکانیک
Mahmoud Shariati
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: the mechanic
دکتر حمید معین فرد
دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hamid Moeen Fard
Associate Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering
دکتر بهداد مقتدری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Behdad Moghtaderi
Professor
Specialist: Chemical Engineering
دکتر محمدحسین ابوالبشری
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hossein Abol Bashari
Faculty of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حمید احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی ارتعاش
Hamid Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Vibration Engineerin
دکتر مسعود برومند
دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: دینامیک سیالات عددی و تجربی- توربین گاز- احتراق (هوا فضا)
Masoud Boroomand
Associate Professor Faculty of Aerospace Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Numerical and Experimental Fluid Dynamics - Gas Turbine - Combustion (Aerospace)
دکتر سید محمدرضا خلیلی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Khalili
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمود سلیمی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mahmoud Salimi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Applied Mechanics, Plasticity, Metal Forming & Machine design.
دکتر ابراهیم شیرانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Shirani
Professor دانشکده مهندسي مکانيک
Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مسعود طهانی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مکانیک مواد مرکب و هوشمند- تحلیل تنش- نانومکانیک- بیومکانیک
Masoud Tahani
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Composite and Intelligent Mechanics - Tension Analysis - Nanomechanics - Biomechanics
دکتر مهران کدخدایان
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، شکل دادن صفحات نازک- پلاستیسیته- صفحه و پوسته- یاتاقانهای هیدرولیک
Mehran Kadkhodayan
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering, Thin plate shaping - Plastics - Sheet and shell - Hydraulic bearings
دکتر محمدرضا مه پیکر
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مکانیک سیالات عددی- جریان های دوفازی بخار- مایع
Mohammad Reza Mah Peykar
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Fluid Mechanics - Steam-Liquid Dual-Flux Flow
دکتر حمید نیازمند
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جریان های مایکرو/ نانو- دینامیک سالات نانو- انتقال حرارت و سیالات عددی
Hamid Niaz Mand
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microwave / Nano-Dynamics Nanotal Salt Flow - Numerical Fluid and Heat Transfer
ویراستارفارسی
الهام دهقان
الهام دهقان

Elham Dehghan

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۱