درباره نشریه
ISSN:
2079-2115
eISSN:
2079-2123
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مدیر مسئول:
دکتر سید علی اصغر قریشی امیری
سردبیر:
دکتر قاسم نجف پور درزی
سایت اختصاصی:
www.ijee.net
نشانی:
بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر سید علی اصغر قریشی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyed Ali Asghar Ghoreishi Amiri
Professor
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: chemical engineering
سردبیر
دکتر قاسم نجف پور درزی
استاد تمام lمهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
Ghasem Najafpour Darzi
Full Professor, Faculty of Chemical Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: English
اعضای تحریریه
دکتر محسن سعیدی
دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: آلودگی آب و خاک
Mohsen Saeedi
Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Water and Soil Pollution
دکتر داریوش یوسفی کبریا
دانشیار
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: فن آوری زیست محیطی، درمان فاضلاب
Dariush Yousefi Kebria
Associate Professor , School of Civil Engineering,
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Environmental Technology, Wastewater treatment
دکتر حسین گنجی دوست

Hossein Ganjidoust

دکتر ذبیح الله یوسفی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط، میکروبیولوژی محیطی، طراحی گیاهان تصفیه فاضلاب، ورمی کمپوست زباله های جامد و درمان شیره، کنترل آلودگی آب و فاضلاب، درمان طبیعی و بیوتکنولوژی
Zabihollah Yousefi
Professor, Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health, water and wastewater pollution control , Natural Treatment and biotechnology, Environmental Microbiology, wastewater treatment plant design, solid waste vermicomposting and leachate treatment
دکتر محسن سعیدی
دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: آلودگی آب و خاک
Mohsen Saeedi
Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Water and Soil Pollution
دکتر مجید تقی زاده مازندرانی
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: کاتالیزورها، مهندسی شیمی
Majid Taghi Zadeh Mazandarani
Professor
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Catalysts , chemical engineering
دکتر سید علی اصغر قریشی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyed Ali Asghar Ghoreishi Amiri
Professor
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر محسن جهانشاهی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فناوری نانو، فناوری نانو
Mohsen Jahanshahi
Professor Computer Engineering Department
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nanotechnology, Nanobiotechnology, Wireless Mesh Networks, Wireless Sensor and Actor Networks, Cognitive Networks, Mathematical Optimization, Soft Computing
Igor Galaev
Professor
Specialist: advanced polymer systems (soluble polymers, polymer brushes, macroporous hydrogels), tissue engineering, Bioseparation
In S Kim
Professor
Specialist: Environmental Biotechnology, Biological Treatment Processes
Hamidi Abdul Aziz
Professor
Specialist: wastewater & solid waste management , Environmental Engineering
Abdul Rahman bin Mohamed
Professor
Specialist: Reaction Engineering & Catalysis, Air Pollution Monitoring and Control, Fuel Technology, Nanotechnology
William Hogland
Professor
Specialist: Environmental Engineering, Waste Managment and Recovery, Eco-Technology
دکتر محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
Wan Ramli Wan Daud
Professor uel Cell Institute (SELFUEL), University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia
Specialist: separation processes, fuel cell technology, process system engineering, particle technology, air pollution control
دکتر اسماعیل حنفی
استاد
رشته تخصصی: کامپوزیت پلاستیک و لاستیک
Ismail Hanafi
Professor
Specialist: Plastic Composite and Rubber
K.B Rama Chandran

Specialist: Bioreactor Design and Analysis, Modeling, Simulation and Control of Bioprocesses, Biopolymers, Biorefinery, Enzyme Engineering and Environmental Biotechnology
Naveen Kumar
Professor
Specialist: Alternative Fuels, Internal Combustion Engines, Renewable Energy, Energy Management
Mohd Ali Hassan
Professor
Specialist: Bioprocess Engineering, Environmental Biotechnology
Azlina Harun Kamaruddin
Professor
Specialist: Bioprocess, Enzyme Technology
Susan A. Roces
Professor
Specialist: Microwave Pyrolysis, Clean Coal Technology, Environmental Management
دکتر حمید حسن پور
استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی
Hamid Hassan Pour
Professor Faculty of Computer and Information Technology
Shahrood University of Technology
Specialist: Computer Engineering - Artificial Intelligence
Haji Kamaruzaman Jusoff
Professor
Specialist: Airborne hyperspectral imaging, Digital image processing
Sang-Eun Oh
Professor Department of Biological Environment, Kangwon National University, Chuncheon, South Korea
Specialist: Microbial Fuel cell, Wastewater Treatment
دکتر محمدرضا ملایری
استاد
رشته تخصصی: تبدیل انرژی، مکانیک سیالات، ابزار دقیق
Mohammad Reza Malayeri
Professor
Specialist: Energy Conversion, Fluid mechanic, Instrumentation
Mohd Omar Ab Kadir
Professor
Specialist: Industrial Wastewater Treatment Designs, Bioremediation of Industrial Wastes, Environmental Risk Audits and Impacts Assessments, Supercritical Fluid Extraction and Reactions, Turbulence and Scale-Up in Environmental and Fermentation Processes
Muhammed Umar Dahot
Professor Institute of Biotechnology and Genetic Engineering, University of Sindh, Jamshoro, Pakistan
Specialist: Enzyme Technology, Fermentation Technology, Plant Biotechnology
Anees Ahmad
Professor
Specialist: Environmental Chemistry, Thermodynamics, Industrial Schedule Waste Management, Statistics
Teng Tjoon Tow
Teng Tjoon Tow
Professor
Specialist: Physical Properties of Aqueous Multi-Component Solutions, Acid Gas Removal, Industrial Wastewater Treatment
Louis J.Thibodeaux
Professor Department of Environmental Sciences, College of the Coast and Environment, Louisiana State University Baton Rouge, LA, USA
Specialist: Environmental Engineering, Chemodynamics
دکتر محمد چالکش امیری
دانشیار گروه مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، فرایندهای جداسازی در آب، مدیریت زباله و مدیریت زباله
Mohammad Chal Kesh Amiri
Associate Professor Department of Chemical Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Environmental Engineering, Separation processes in Water treatment, Waste Management and Waste handling
Sandeep Kumar
Professor Department of Civil & Environmental Engineering, Old Dominion University, USA
Specialist: Energy Conversion, Hydrothermal, Supercritical Fluid, Biofuel, Biomass
Rafael Luque
Professor
Specialist: Biomass/Waste Valorisation, Nanoscale Chemistry, Heterogeneous Catalysts
Yusuf Chisti
Professor
Specialist: Biochemical engineering, biotechnology, biofuels
دکتر محمدجواد طاهرزاده
استاد
رشته تخصصی: Bioprocess، فن آوری های شیمیایی سبز برای تبدیل ضایعات، بازیافت زباله های صنعتی، علوم محیطی
Mohammad Javad Taher Zadeh
Professor
Specialist: Bioprocess, Green chemical technologies for waste conversion, Bioremediation of Industrial Wastes, Environmental Sciences
Wang Yong
Professor
Specialist: Energy Conversion, Conversion of Fossil and Biomass Feedstocks to Fuels and Chemicals
دکتر علی الیاسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Eliassi
Associate Professor Iranian Research Organization for Science and Technology Tehran
Specialist: Chemical Engineerin
دکتر مجید عمیدپور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، تولید انرژی در مقیاس کوچک، انرژی تجدیدپذیر و تولید انرژی کارآمد، سلول سوختی، مهندسی سیستم انرژی
Majid Amid Pour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Energy System Engineering, Fuel Cell, Renewable Energy and Efficient energy production, small scale power generation
دکتر علی اکبر زینتی زاده
دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی آب آشامیدنی، بیوتکنولوژی زیست محیطی، فرایندهای زیست شناختی، مهندسی آلودگی هوا، تصفیه آب و هیدرولیکی
Ali Akbar Zinatizadeh
Faculty of Chemistry
Razi University
Specialist: Wastewater Engineering, Environmental Biotechnology, Biological Treatment Processes, Air pollution Engineering, Water Treatment and Hydro-power
دکتر میثم طباطبایی
استاد گروه بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی
رشته تخصصی: سوخت های زیستی بویژه تولید بیودیزل با استفاده از فن آوری های پیشرفته راکتور، بیوگرافی و Bioethanol، Biocompost، مطالعات Metagenomics و بیوتکنولوژی زیست محیطی
Meisam Tabatabaei
Professor Department of Microbial Biotechnology and Biosafety
Specialist: Biofuels in particular Biodiesel production using advanced reactor technologies, Biogas and Bioethanol, Biocompost, Metagenomics studies and Environmental Biotechnology
Shulin Chen

Specialist: Industrial biotechnology; bioconversion processes and Environmental Biotechnology
Giuliano C. Premier

Specialist: Methane Production, Fuel Cell, Renewable Energy and Environmental Engineering
Ahmad Fauzi Ismail
Professor Advanced Membrane Technology Research Centre (AMTEC), Univer siti Teknologi Malaysia, Malaysia
Specialist: Wastewater treatment, gas separation processes
Ahmad Zuhairi Abdullah
Professor
Specialist: Wastewater Engineering, Waste Treatment, Renewable Energy and Environmental Engineering
Miriam Balaban
Professor Maheshwara Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Specialist: Desalination, Wastewater Engineering
Sam Adeloju
Sam Adeloju
Professor
Specialist: Expert in Environmental Science, Analytical & Environmental Chemistry Division, RACI 2013 Doreen Clark Analytical Medalist for Outstanding Contributions to Analytical Chemistry in Australia
دکتر میرتقی میرمحمدی

رشته تخصصی: بهداشت محیط، آلودگی محیط زیست، آلودگی هوا
Mir Taghi Mir Mohammadi

Specialist: Environmental Health, Indoor Pollution, Air Pollution
Norli bt Ismail

Specialist: Environmental Engineering, Environmental Science
دکتر حبیب الله یونسی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پردازش مواد پیشرفته، سوخت های زیستی، انرژی های تجدید پذیر و بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Habibollah Younesi
Professor, Environmental Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced materials processing, Biofuels, Renewable Energy and Environmental Biotechnology, Environmental Biotechnology
دکتر نادر بهرامی فر
استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مواد پیشرفته، انرژی تجدید پذیر و فن آوری زیست محیطی
Nader Bahrami Far
Assistant Professor School of Natural Resources & Marine Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced materials, Renewable Energy and Environmental Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۲