درباره نشریه
ISSN:
2008-8906
eISSN:
2322-2190
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر حجت الله سعیدی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
دبیر تحریریه:
دکتر علی باقری
کارشناس:
زهرا بهشتی نژاد
تلفن:
031-37934255
دورنگار:
031-37934255
سایت اختصاصی:
tbj.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/18
مدیر مسئول
دکتر حجت الله سعیدی

سردبیر
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاکسونومی و بیوسیستماتیک
Mohammad Reza Rahiminejad Ranjbar
Professor
University of Isfahan
Specialist: Taxonomy and biosystematics
دبیر تحریریه
دکتر علی باقری

اعضای تحریریه
دکتر حمید اجتهادی
استاد زیست شناسی- علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Ejtehadi
Professor, Biological Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biological Sciences
دکتر بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Badrodin Ebrahim Seyed Tabatabaei

Isfahan University of Technology
دکتر علی اکبر احسانپور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی- هورمونهای گیاهی، تنش شوری و خشکی، زیست شناسی
Ali Akbar Ehsanpour
Professor
University of Isfahan
Specialist: biology
دکتر هما رجایی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک
Homa Rajaei
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Biosystematics
دکتر مهرداد عباسی
دانشیار پژوهشکده حفاظت گیاهان ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Mehrdad Abbasi
Associate Professor of Iranian Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
دکتر حسین فتح پور

دانشگاه اصفهان
Hossein Fath Pour

University of Isfahan
دکتر علی اصغر معصومی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ali Asghar Masoumi
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Plant Systematic, Biology, Plant Taxonomy
دکتر صادق ولیان بروجنی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Sadeq Vallian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Medical genetics
دکتر سید مسعود مجدزاده
دانشیار جانورشناسی، زیست شناسی، علوم پایه
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جانورشناسی، حشره شناسی، تنوع زیستی، تاکسونومی بال غشاییان
Seyed Massoud Madjdzadeh
Associate Professor, Biology
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: zoology, Entomology, Biodiversity, Hymenoptera taxonomy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۹