درباره نشریه
ISSN:
2008-8906
eISSN:
2322-2190
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر حجت الله سعیدی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
دبیر تحریریه:
دکتر علی باقری
کارشناس:
زهرا بهشتی نژاد
تلفن:
031-37934255
دورنگار:
031-37934255
سایت اختصاصی:
tbj.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/18
مدیر مسئول
دکتر حجت الله سعیدی

سردبیر
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاکسونومی و بیوسیستماتیک
Mohammad Reza Rahiminejad Ranjbar
Professor
University of Isfahan
Specialist: Taxonomy and biosystematics
دبیر تحریریه
دکتر علی باقری

اعضای تحریریه
دکتر حمید اجتهادی
استاد زیست شناسی- علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Ejtehadi
Professor, Biological Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biological Sciences
دکتر بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Badrodin Ebrahim Seyed Tabatabaei

Isfahan University of Technology
دکتر علی اکبر احسانپور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی- هورمونهای گیاهی، تنش شوری و خشکی، زیست شناسی
Ali Akbar Ehsanpour
Professor
University of Isfahan
Specialist: biology
دکتر هما رجایی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک
Homa Rajaei
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Biosystematics
دکتر مهرداد عباسی
دانشیار پژوهشکده حفاظت گیاهان ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Mehrdad Abbasi
Associate Professor of Iranian Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
دکتر حسین فتح پور

دانشگاه اصفهان
Hossein Fath Pour

University of Isfahan
دکتر علی اصغر معصومی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ali Asghar Masoumi
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Plant Systematic, Biology, Plant Taxonomy
دکتر صادق ولیان بروجنی

دانشگاه اصفهان
Sadegh Vallian Boroujeni

University of Isfahan
دکتر سید مسعود مجدزاده
دانشیار جانورشناسی، زیست شناسی، علوم پایه
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جانورشناسی، حشره شناسی، تنوع زیستی، تاکسونومی بال غشاییان
Seyed Massoud Madjdzadeh
Associate Professor, Biology
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: zoology, Entomology, Biodiversity, Hymenoptera taxonomy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۰