درباره نشریه
ISSN:
2008-8906
eISSN:
2322-2190
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
سردبیر:
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
کارشناس:
زهرا بهشتی نژاد
تلفن:
031-37934255
دورنگار:
031-37934255
سایت اختصاصی:
tbj.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/27
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاکسونومی و بیوسیستماتیک
Mohammad Reza Rahiminejad Ranjbar
Professor
University of Isfahan
Specialist: Taxonomy and biosystematics
سردبیر
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاکسونومی و بیوسیستماتیک
Mohammad Reza Rahiminejad Ranjbar
Professor
University of Isfahan
Specialist: Taxonomy and biosystematics
اعضای تحریریه
دکتر حمید اجتهادی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Hamid Ejtehadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Badrodin Ebrahim Seyed Tabatabaei

Isfahan University of Technology
دکتر ایرج نحوی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: بیوتکنولو‍ژی
Iraj Nahvi
Professor
University of Isfahan
Specialist: biotechnology
دکتر علی اکبر احسانپور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی- هورمونهای گیاهی، تنش شوری و خشکی، زیست شناسی
Ali Akbar Ehsanpour
Professor
University of Isfahan
Specialist: biology
دکتر جمشید درویش

دانشگاه فردوسی مشهد
Jamshid Darvish

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر هما رجایی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک
Homa Rajaei
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Biosystematics
دکتر مهرداد عباسی
دانشیار پژوهشکده حفاظت گیاهان ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Mehrdad Abbasi
Associate Professor of Iranian Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
دکتر حسین فتح پور

دانشگاه اصفهان
Hossein Fath Pour

University of Isfahan
دکتر علی اصغر معصومی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ali Asghar Masoumi
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Plant Systematic, Biology, Plant Taxonomy
دکتر صادق ولیان بروجنی

دانشگاه اصفهان
Sadegh Vallian Boroujeni

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۷