درباره نشریه
ISSN:
2228-5210
eISSN:
2322-2182
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سید محسن طباطبایی منش
سردبیر:
دکتر قدرت ترابی
مدیر اجرایی:
دکتر منصوره قضاوی
تلفن:
031-37934855
دورنگار:
031-37934855
سایت اختصاصی:
ijp.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/06
مدیر مسئول
دکتر سید محسن طباطبایی منش
دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: پترولوژی
Seyed Mohsen Tabatabaeimanesh
Associate Professor Department of Geology, Faculty of Sciences
University of Isfahan
Specialist: Professor of Geology , Petrology
سردبیر
دکتر قدرت ترابی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Ghodrat Torabi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Professor of Geology , Petrology
اعضای تحریریه
دکتر ناصر ارزانی
استاد مرکز اصفهان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Naser Arzani
Professor Esfahan Center
Payame Noor University
Specialist: Geology
دکتر داریوش اسماعیلی
استاد دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Daryoush Esmaeili
Professor Faculty of Geology, College of Science
University of Tehran
Specialist: Professor of Geology , Petrology
دکتر صدرالدین امینی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئوشیمی
Sadredin Amini
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geology , Petrology
محمود خلیلی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Mahmoud Khalili
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geology , Petrology
دکتر علی درویش زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی (پترولوژی)
Ali Darvishzadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Geology , Petrology
دکتر محمد رهگشای
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زمین شناسی معدنی و آب
Mohammad Rahgoshay
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Geology , Petrology
دکتر علی اصغر سپاهی گرو
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زمین شناسی
Ali Asghar Sepahigerow
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Geology
دکتر محسن موذن
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Mohsen Moazen
Professor
University of Tabriz
Specialist: Geology , Petrology
دکتر سید احمد مظاهری
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی
Seyed Ahmad Mazaheri
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology
دکتر حسین مهدی زاده شهری
استاد
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Hossein Mahdizadeh Shahri
Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Geology , Petrology
دکتر ایرج نوربهشت
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Iraj Noorbehesht
Professor
University of Isfahan
Specialist: Petrology, Geology
مدیر اجرایی
دکتر منصوره قضاوی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mansoureh Ghazavi

University of Isfahan
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴