درباره نشریه
ISSN:
2008-6466
eISSN:
2322-4649
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سردار اصلانی
سردبیر:
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
مدیر اجرایی:
زهرا بهشتی نژاد
تلفن:
031-37933194
031-37932680
سایت اختصاصی:
rall.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/15
مدیر مسئول
دکتر سردار اصلانی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Sardar Aslani
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
استاد تمام رشته زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Sayyed Mohammad Reza Ibn Al Rasool
Full Professor, Department of Arabic Language and Literature
University of Isfahan
Specialist: Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
استاد تمام رشته زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Sayyed Mohammad Reza Ibn Al Rasool
Full Professor, Department of Arabic Language and Literature
University of Isfahan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر نصرالله شاملی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Nasorollah Shameli
Professor
University of Isfahan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سید فضل الله میرقادری
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Fazlollah Mirghaderi
Professor, Arabic Language and Literature
University of Shirazu
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدحسن فوادیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Moahammad Hasan Foaadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر نرگس گنجی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات فارسی
Narges Ganji

مدیر اجرایی
زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان
Zahra Beheshtinezhad

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷