درباره نشریه
ISSN:
2251-6409
eISSN:
2423-6950
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان (معاونت پژوهشی و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر مجید اسماعیلیان
سردبیر:
دکتر آرش شاهین
کارشناس:
آرزو رحیم سلمانی
تلفن:
031-37934230
دورنگار:
031-37934230
سایت اختصاصی:
jpom.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، معاونت پژوهشی و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر مجله مدیریت تولید و عملیات
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/29
مدیر مسئول
دکتر مجید اسماعیلیان
استادیار
دانشگاه اصفهان
Majid Esmaelian
Assistant Professor
University of Isfahan
سردبیر
دکتر آرش شاهین
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
Arash Shahin
Professor Faculty of Administrative and Economic Sciences
University of Isfahan
Specialist: Quality Management and Industrial Engineering
اعضای تحریریه
دکتر مهسا قندهاری
دانشیار
دانشگاه اصفهان
Mahsa Ghandehari
Associate Professor
University of Isfahan
دکتر مهدی کرباسیان
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mahdi Karbasian
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر سعیده کتابی
دانشیار تحقیق در عملیات، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Saeedeh Ketabi
Associate Professor, Management
University of Isfahan
Specialist: Operations Research
دکتر فربد فرهادی

دکتر علی دهقان

دکتر محمد اقدسی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی تولید، سیستم های تولید و TQM، مهندسی صنایع
Mohammad Aghdasi
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: Production planning, Production Systems and TQM, industrial engineering
دکتر لعیا الفت
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laya Olfat
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
دکتر محمدصالح اولیاء
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Saleh Owlia
Professor, Department of Industrial Engineering
University of Yazd
Specialist: Industrial Engineering
دکتر سیما عجمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت اطلاعات سلامت
Sima Ajami
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services, Health Information Management
دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر رضا برادران کاظم زاده
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی، مهندسی صنایع
Reza Baradaran Kazemzadeh
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: technology management, Industrial Engineering
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor Faculty of Mathematics
Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
دکتر منصور مومنی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Mansoor Momeni
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Industrial Management
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت و آموزش سلامت، کوچینگ، منتورینگ، کارآفرینی و نوآوری در سلامت
Mohammad Hossein Yarmohammadian
Professor, Healthcare Services Management
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Health in Disasters, Entrepreneurship & Innovation in Health, Health Management & Education, Coaching, Mentoring
دکتر علی زینل همدانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آمار و مهندسی صنایع
Ali Zeinalhamedani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Statistics and Industrial Engineering
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر احمد جعفرنژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ahmad Jafarnejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
کارشناس
آرزو رحیم سلمانی

دانشگاه اصفهان
Arezoo Rahimsalmani

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۶