درباره نشریه
ISSN:
2251-6409
eISSN:
2423-6950
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان (معاونت پژوهشی و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر سعیده کتابی
سردبیر:
دکتر آرش شاهین
کارشناس:
رابعه سادات موسوی فرد
تلفن:
031-37934230
دورنگار:
031-37934230
سایت اختصاصی:
jpom.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، معاونت پژوهشی و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر مجله مدیریت تولید و عملیات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/01
مدیر مسئول
دکتر سعیده کتابی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Saeedeh Ketabi
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Operations Research
سردبیر
دکتر آرش شاهین
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
Arash Shahin
Professor, Faculty of Administrative and Economic Sciences, University of Isfahan
Specialist: Quality Management and Industrial Engineering
هیات تحریریه
دکتر مجید اسماعیلیان
استادیار دانشگاه اصفهان
Majid Esmaelian
Assistant Professor, University of Isfahan
دکتر مهسا قندهاری
دانشیار دانشگاه اصفهان
Mahsa Ghandehari
Associate Professor, University of Isfahan
دکتر مهدی کرباسیان
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mahdi Karbasian
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر محمد اقدسی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی تولید، سیستم های تولید و TQM، مهندسی صنایع
Mohammad Aghdasi
Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering and Systems, Tarbiat Modares University
Specialist: Production planning, Production Systems and TQM, industrial engineering
دکتر لعیا الفت
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
دکتر محمدصالح اولیاء
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Saleh Owlia
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Industrial Engineering
دکتر آرش شاهین
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
Arash Shahin
Professor, Faculty of Administrative and Economic Sciences, University of Isfahan
Specialist: Quality Management and Industrial Engineering
دکتر علی نقی مصلح شیرازی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Naghi Mosleh Shirazi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Management
دکتر سیما عجمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت اطلاعات سلامت
Sima Ajami
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services, Health Information Management
دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر رضا برادران کاظم زاده
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی، مهندسی صنایع
Reza Baradaran Kazemzadeh
Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering and Systems, Tarbiat Modares University
Specialist: technology management, Industrial Engineering
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor, Faculty of Mathematics, Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
دکتر منصور مومنی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Mansoor Momeni
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Management, Industrial Management
دکتر غلامرضا نخعی زاده
استاد
رشته تخصصی: آمار و داده کاوی
Gholam Reza Nakhaeizadeh
Professor,
Specialist: Statistics and data mining
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مدیریت
Mohammad Hosein Yarmohammadian
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Curriculum, Management
دکتر علی زینل همدانی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آمار و مهندسی صنایع
Ali Zeinalhamedani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Statistics and Industrial Engineering
دکتر بهروز دری نوگورانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Nowgoorani
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر احمد جعفرنژاد
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ahmad Jafarnejad
Professor, University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor, School of Industrial Engineering, University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
کارشناس
رابعه سادات موسوی فرد
رشته تخصصی: آمار
Rabeeh Sadat Moosavifard
Specialist: statistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۶