درباره نشریه
ISSN:
2008-725x
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (پژوهشکده علوم گیاهی)
مدیر مسئول:
دکتر محمد کافی
سردبیر:
دکتر احمد نظامی
تلفن:
051-38804812
051-38804801
دورنگار:
051-38804812
051-38804801
سایت اختصاصی:
ijpr.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، دفتر نشریه پژوهش های حبوبات ایران، ، کدپستی: 9177948974
صندوق پستی:
1653-91755
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/18
مدیر مسئول
دکتر محمد کافی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- تنش ها، شوری
Mohammad Kafi
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
سردبیر
دکتر احمد نظامی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ahmad Nezami
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
هیات تحریریه
دکتر علی ایزدی دربندی
دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
Ali Izadi Darbandi
Associate Professor, Aboureihan campus, University of Tehran
Specialist: Molecular Genetics and Genetic Engineering
دکتر احمد ارزانی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ahmad Arzani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر هادی استوان
استاد واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hadi Ostovan
Professor, Shiraz Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Entomology
دکتر علیرضا افشاری فر
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی گیاهی
Ali Reza Afsharifar
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Herbal virology
دکتر نادعلی باباییان جلودار
استاد گروه زراعت ، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی گیاهی
Nad Ali Babaeian Jelodar
Professor, Department of Agronomy, Plant Breeding and Biotechnology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant breeding, Plant Biotechnology
دکتر عبدالرضا باقری
استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات-گرایش سبزیکاری، ژنتیک و اصلاح نباتات
Abdolreza Bagheri
Professor, Department of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Growth-Vegetable Tenderness, Genetics and Plant Breeding
دکتر غلامحسین حق نیا
استاد گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناسی
Gholam Hossein Haghnia
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil science
دکتر سیدحسین صباغ پور
استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Seyyed Hossien Sabaghpoor
Professor, Hamadan Province Agricultural and Natural Resources Research Center,
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر محمد کافی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- تنش ها، شوری
Mohammad Kafi
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر سرالله گالشی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
Serollah Galeshi
Professor, Gorgan University
Specialist: Agronomy-Crop Physiology
دکتر محمد گلوی
استاد دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Galavi
Professor, University of Zabol
Specialist: Crop Ecology
دکتر علی گنجعلی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Ali Ganjali
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Physiology
دکتر ناصر مجنون حسینی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اگرونومی، زراعت و اصلاح نباتات
Naser Majnoon Hoseini
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Agronomi, Agriculture and Plant Breeding
دکتر حسین معصومی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Hossain Massumi
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر احمد نظامی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ahmad Nezami
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد بنایان اول
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدل سازی محیط زیست
Mohammad Banayan Aval
Professor, Department of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agro-Environment Modeling
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۱