درباره نشریه
ISSN:
2423-3544
eISSN:
2423-3803
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران)
مدیر مسئول:
مهدی کاشانی نژاد
سردبیر:
دکتر مرتضی خمیری
مدیرداخلی:
دکتر علی مویدی
ویراستار فارسی:
دکتر علی مویدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی مویدی
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
fppj.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجله فرآوری و نگهداری مواد غدایی، ، کدپستی: 4918943464
تلفن همراه:
09113700050
صندوق پستی:
487-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/29
مدیر مسئول
مهدی کاشانی نژاد
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Mahdi Kashaninejad
Professor, Food Process Engineering
Gorgan University
سردبیر
دکتر مرتضی خمیری
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Morteza Khomeiri
Professor, Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gorgan University
اعضای تحریریه
دکتر زهرا امام جمعه
استاد تمام صنایع غذایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، نانوتکنولوژی
Zahra Emamdjomeh
Full Professor, Food Science and Engineering
University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food process engineering, Nanotechnology
دکتر مرتضی خمیری
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Morteza Khomeiri
Professor, Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gorgan University
دکتر جلیل رضوی
دکتر جلیل رضوی
دانشیار
Jallil Razavi
Associate Professor
Jinap Selamat
Jinap Selamat
Professor
Specialist: Safety and quality of food
دکتر گیتی کریم
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: صنایع لبنیات، بهداشت و صنایع شیر
Giti Karim
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: dairy industries, Health and milk industries
دکتر نوردهر رکنی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکنولوژی گوشت، بهداشت، بازرسی و صنایع گوشت
Noordahr Rokni
Professor دانشکده دامپزشکي
University of Tehran
Specialist: Meat technology, Health, inspection and meat industries
فخری شهیدی

Fakhri Shahidi

دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
استاد تمام دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hossein Azizi Tabrizzad
Full Professor, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Science and food industry
مهدی کاشانی نژاد
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Mahdi Kashaninejad
Professor, Food Process Engineering
Gorgan University
دکتر سید علی مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذای
Seyed Ali Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Biotechnology
دکتر یحیی مقصودلو
استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Yahya Maghsoudlou
Professor, Department of Food Science and Technology
Gorgan University
Specialist: food Technology
ویراستار فارسی
دکتر علی مویدی
دکتر علی مویدی
استادیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی غذایی
Ali Moayedi
Assistant Professor
Gorgan University
Specialist: Food Biotechnology
ویراستار انگلیسی
دکتر علی مویدی
دکتر علی مویدی
استادیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی غذایی
Ali Moayedi
Assistant Professor
Gorgan University
Specialist: Food Biotechnology
مدیرداخلی
دکتر علی مویدی
دکتر علی مویدی
استادیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی غذایی
Ali Moayedi
Assistant Professor
Gorgan University
Specialist: Food Biotechnology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۵