درباره نشریه
ISSN:
9384-2008
eISSN:
1997-2538
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر محبوبه مباشری
سردبیر:
دکتر مریم حسینی
کارشناس:
رویا مشمولی پیله رود
سایت اختصاصی:
jml.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهراء (س) ، دانشکده ادبیات، طبقه سوم، اتاق 315، دفتر مجلات
تلفن همراه:
09100210883
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/24
مدیر مسئول
دکتر محبوبه مباشری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Mahbobeh Mobasheri
Associate Professor
University of Alzahra
سردبیر
دکتر مریم حسینی
استاد تمام دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hosseini
Full Professor, Depatement of Literature, Persian language and literature faculty
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر محبوبه مباشری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Mahbobeh Mobasheri
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر حسین آقاحسینی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر داود اسپرهم
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Davoud Sparham
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا مظفری

Alireza Mozaffari

دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی

دکتر نجدت طوسون

Necdet Tosun

Specialist: Sufism
CARLO SACCONE

DILAVER GÜRER

دکتر مریم حسینی
استاد تمام دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hosseini
Full Professor, Depatement of Literature, Persian language and literature faculty
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهین پناهی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
دکتر حسین فقیهی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Hosein Faghihi
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی نیک منش
دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات
دانشگاه الزهرا
Mahdi Nik Manesh
Associate Professor, Persian language and literature
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر رحمان مشتاق مهر
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rahman Moshtagh Mehr
Full Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Persian Language and Literature
کارشناس
رویا مشمولی پیله رود
دانشجوی دکتری تاریخ اسلام
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع
Roya Mashmouli Peleroud
Phd Student, History of Islam
Tarbiat Modares University
Specialist: History, History of Islam, History of Shiia
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۶