درباره نشریه
ISSN:
9384-2008
eISSN:
1997-2538
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر محبوبه مباشری
سردبیر:
دکتر مهدی نیک منش
مدیر اجرایی:
رویا مشمولی پیله رود
سایت اختصاصی:
jml.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهراء (س) ، دانشکده ادبیات، طبقه سوم، اتاق 315، دفتر مجلات
تلفن همراه:
09100210883
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/20
مدیر مسئول
دکتر محبوبه مباشری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Mahbobeh Mobasheri
Associate Professor
University of Alzahra
سردبیر
دکتر مهدی نیک منش
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Mahdi Nik Manesh
Associate Professor
University of Alzahra
اعضای تحریریه
دکتر محبوبه مباشری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Mahbobeh Mobasheri
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر مریم حسینی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hosseini
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهین پناهی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
دکتر حسین فقیهی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Hosein Faghihi
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی نیک منش
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Mahdi Nik Manesh
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر رحمان مشتاق مهر
استاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rahman Moshtagh Mehr
Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
دکتر سپیده جواهری

دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Sepideh Javaheri

University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر فهیمه پارساییان
استادیار
دانشگاه الزهرا
Fahimeh Parsaeian
Assistant Professor
University of Alzahra
مدیر اجرایی
رویا مشمولی پیله رود
کارشناسی ارشد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Roya Mashmouli Peleroud
Masters
University of Alzahra
Specialist: history of Islam
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹