درباره نشریه
eISSN:
2717- 4360
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
مدیر مسئول:
علی القاصی مهر
سردبیر:
دکتر خیرالله پروین
تلفن:
021-35051151
دورنگار:
021-35051141
سایت اختصاصی:
www.thdad.ir
نشانی:
تهران، میدان ارگ، دادسرای عمومی و انقلاب تهران
صندوق پستی:
3568-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/21
مدیر مسئول
علی القاصی مهر
علی القاصی مهر

سردبیر
دکتر خیرالله پروین
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Kheirollah Parvin
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر ذبیح الله خداییان

رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Zabihollah Khodaiyan

Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر احمد اسدیان
دکتر احمد اسدیان

دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر ایرج گلدوزیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Eiraj Goldozian
Professor
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علیرضا باریکلو
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ali Reza Bariklou
Professor, Private law
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر عادل ساریخانی
استاد تمام حقوق جزا
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق جزا وجرم شناسی فقه جزا فلسفه حقوق
Adel Sarikhani
Full Professor, department of law
University of Qom
دکتر محمد امامی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Emami
Associate Professor art University
University of Damghan
Specialist: public law, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر فضل الله فروغی
دکتر فضل الله فروغی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۷