درباره نشریه
ISSN:
2228-5946
eISSN:
2423-7183
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین شریعت
سردبیر:
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
مدیرداخلی:
دکتر رضا بازرگان لاری
تلفن:
071-43311138
دورنگار:
071-43311138
سایت اختصاصی:
jnm.miau.ac.ir
نشانی:
مرودشت، کیلومتر 3 جاده ی تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ، کدپستی: 7371119119
صندوق پستی:
465
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/04
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین شریعت
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Hosein Shariat
Professor
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
سردبیر
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
استاد واحد مرودشت
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد، متالورژی مکانیکی، مواد نو
Seyyed Ahmad Jenab Ali Jahromi
Professor Marvdasht Unit
University of Shirazu
Specialist: Materials engineering, Mechanical metallurgy, new materials
اعضای تحریریه
دکتر محمدمحسن مشکسار
استاد گروه مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: خواص مکانیکی
Mohammad Mohsen Moshksar
Professor Department of Material Engineering
University of Shirazu
Specialist: mechanical properties
دکتر رامین ابراهیمی
استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فرایندهای تشکیل فلز، تغییر شکل پلاستیک شدید، پردازش حرارتی، مهندسی مواد
Ramin Ebrahimi
Professor, Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering
University of Shirazu
Specialist: Metal Forming Processes, Severe Plastic Deformation, Thermomechanical Processing, Materials Engineering
دکتر محمدحسین شریعت
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Hosein Shariat
Professor
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
استاد واحد مرودشت
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد، متالورژی مکانیکی، مواد نو
Seyyed Ahmad Jenab Ali Jahromi
Professor Marvdasht Unit
University of Shirazu
Specialist: Materials engineering, Mechanical metallurgy, new materials
دکتر رضا بازرگان لاری
استادیار مهندسی مواد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Reza Bazargan Lari
Assistant Professor, Materials Science & Engineering
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
دکتر کیوان رئیسی
دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: الکتروشیمی، خوردگی
Keyvan Raeissi
Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Electrochemical, corrosion
دکتر علی شفیعی
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، فرایندهای متالورژی
Ali Shafyei
Associate Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Metallurgical processes
دکتر عباس نجفی زاده
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، خواص مکانیکی، فرایندهای ترمومکانیکی
Abbas Najafizadeh
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Mechanical Properties, Thermomechanical Processes
دکتر محمدرضا طرقی نژاد
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Reza Toroghinejad
Associate Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering
دکتر محمدرضا ابوطالبی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: هندسی متالورژی
Mohammad Reza Aboutalebi
professor School of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Geometric metallurgy
دکتر اسکندر کشاورزعلمداری
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: متالورژی استخراجی
Eskandar Keshavarz Alamdari
Faculty of Mining and Metallurgy Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Extractive metallurgy
دکتر ناصر ورهرام
دانشیار دانشکده علم و مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گ
Naser Varahram
Associate Professor Faculty of Science and Materials Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and pouring
مدیرداخلی
دکتر رضا بازرگان لاری
استادیار مهندسی مواد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Reza Bazargan Lari
Assistant Professor, Materials Science & Engineering
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۱