درباره نشریه
ISSN:
2008-3777
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر عبدالمطلب عبدالله
مدیر مسئول:
دکتر عبدالمطلب عبدالله
سردبیر:
دکتر سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
مدیر اجرایی:
مهرداد آبرومندی
سایت اختصاصی:
www.rahyaft.info
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره 96، طبقه دوم شرقی، نشر و پخش شولا
تلفن همراه:
09123274018
09198635418
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/23
صاحب امتیاز
دکتر عبدالمطلب عبدالله
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
Abdolmotalleb Abdollah
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
مدیر مسئول
دکتر عبدالمطلب عبدالله
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
Abdolmotalleb Abdollah
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
هیات تحریریه
دکتر ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science, Security
دکتر شجاع احمدوند
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Shoja Ahmad Vand
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر حسن بشیر
استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hasan Bashir
Professor, Faculty of Culture and Communication,
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر ناصر جمالزاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Naser Jamalzadeh
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Professor, University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر علی مرشدی زاده
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Morshedi Zadeh
Associate Professor, Shahed University
Specialist: political science
مدیر اجرایی
مهرداد آبرومندی
مهرداد آبرومندی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۳