درباره نشریه
ISSN:
2008-8833
eISSN:
2538-1989
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر سوسن قهرمانی قاجار
سردبیر:
دکتر فریده حق بین
مدیر اجرایی:
نرگس جعفری
مدیرداخلی:
دکتر آزیتا عباسی
تلفن:
021-85692910
سایت اختصاصی:
jlr.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده ادبیات، طبقه سوم، اتاق 315، دفتر مجلات
صندوق پستی:
665-19935
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/16
مدیر مسئول
دکتر سوسن قهرمانی قاجار
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Soosan Ghahremani Ghajar
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: English Language Techin
سردبیر
دکتر فریده حق بین
دانشیار دانشکده ادبیات گروه زبان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی کاربردی
Farideh Haghbin
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Applied Linguistics
اعضای تحریریه
دکتر یحیی مدرسی تهرانی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: دکتری تخصصی زبان شناسی، زبانشناسی اجتماعی
Yahya Modarressi Tehrani
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Social Linguistics
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر محمود بی جن خان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه زبان شناسی
Mahmood M.Bijankhan
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر انسیه خزعلی
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ensieh khaz Ali
Professor Arabic Language and Literature
University of Alzahra
Specialist: Arabic language and literature
دکتر الهه ستوده نما
استاد زبان انگلیسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Elaheh Sotoudehnama
Professor English Language
University of Alzahra
Specialist: English Language Teachin
دکتر فرهاد ساسانی
مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
رشته تخصصی: زبان شناسی، نشانه شناسی
Farhad Sasani

Specialist: Linguistics, Semiotics
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر بتول مشکین فام
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Batool Meshkin Fam
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Arabic Language and Literature
ویراستارفارسی
دکتر آزیتا عباسی
استادیار
دانشگاه الزهرا
Azita Abbasi
Assistant Professor
University of Alzahra
مدیر اجرایی
نرگس جعفری
کارشناسی ارشد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: کارشناس ارشد اطلاع رسانی
Narges Jafari
Masters
University of Alzahra
Specialist: Master of Information Science
مدیرداخلی
دکتر آزیتا عباسی
استادیار
دانشگاه الزهرا
Azita Abbasi
Assistant Professor
University of Alzahra
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۰