درباره نشریه
ISSN:
2008-8833
eISSN:
2538-1989
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر فریبا قطره
سردبیر:
دکتر ماندانا نوربخش
مدیر اجرایی:
نرگس جعفری
مدیرداخلی:
دکتر آزیتا عباسی
ویراستار فارسی:
دکتر آزیتا عباسی
تلفن:
021-85692910
سایت اختصاصی:
jlr.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده ادبیات، طبقه سوم، اتاق 315، دفتر مجلات
صندوق پستی:
665-19935
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/27
مدیر مسئول
دکتر فریبا قطره
دکتر فریبا قطره

سردبیر
دکتر ماندانا نوربخش
دانشیار زبانشناسی، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان شناسی، آواشناسی ، آواشناسی آزمایشگاهی ، آواشناسی قضائی، آواشناسی روانشناختی
Mandana Nourbakhsh
Associate Professor, linguistics department
University of Alzahra
اعضای تحریریه
دکتر یحیی مدرسی تهرانی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: دکتری تخصصی زبان شناسی، زبانشناسی اجتماعی
Yahya Modarressi Tehrani
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Social Linguistics
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر محمود بی جن خان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه زبان شناسی
Mahmood M.Bijankhan
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر انسیه خزعلی
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ensieh khaz Ali
Professor Arabic Language and Literature
University of Alzahra
Specialist: Arabic language and literature
دکتر الهه ستوده نما
استاد Faculty of Literature
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Elaheh Sotoudehnama
Professor, Department of English Language and Literature
University of Alzahra
Specialist: English Language Teachin
دکتر فرهاد ساسانی
دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: نشانه شناسی، معنی شناسی، کاربردشناسی، زبان شناسی متن
Farhad Sasani
Associate Professor, Linguistics Department, Alzhara University
University of Alzahra
Specialist: Semiotics, Text Linguisitics, Pragmatics, Semantics
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر بتول مشکین فام
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Batool Meshkin Fam
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Arabic Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر آزیتا عباسی
استادیار
دانشگاه الزهرا
Azita Abbasi
Assistant Professor
University of Alzahra
مدیر اجرایی
نرگس جعفری
کارشناسی ارشد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: کارشناس ارشد اطلاع رسانی
Narges Jafari
Masters
University of Alzahra
Specialist: Master of Information Science
مدیرداخلی
دکتر آزیتا عباسی
استادیار
دانشگاه الزهرا
Azita Abbasi
Assistant Professor
University of Alzahra
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۰