درباره نشریه
ISSN:
2008-8833
eISSN:
2538-1989
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر سوسن قهرمانی قاجار
سردبیر:
دکتر فریده حق بین
مدیر اجرایی:
نرگس جعفری
مدیرداخلی:
دکتر آزیتا عباسی
تلفن:
021-85692910
سایت اختصاصی:
jlr.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده ادبیات، طبقه سوم، اتاق 315، دفتر مجلات
صندوق پستی:
665-19935
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/16
مدیر مسئول
دکتر سوسن قهرمانی قاجار
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Soosan Ghahremani Ghajar
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: English Language Techin
سردبیر
دکتر فریده حق بین
دانشیار دانشکده ادبیات گروه زبان شناسی دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی کاربردی
Farideh Haghbin
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Applied Linguistics
هیات تحریریه
دکتر یحیی مدرسی تهرانی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: دکتری تخصصی زبان شناسی، زبانشناسی اجتماعی
Yahya Modarressi Tehrani
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute, Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Social Linguistics
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor, Arabic Language and Literature, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر محمود بی جن خان
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه زبان شناسی
Mahmood M.Bijankhan
Professor, University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر انسیه خزعلی
استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ensieh khaz Ali
Professor, Arabic Language and Literature, University of Alzahra
Specialist: Arabic language and literature
دکتر الهه ستوده نما
استاد زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Elaheh Sotoudehnama
Professor, English Language, University of Alzahra
Specialist: English Language Teachin
دکتر فرهاد ساسانی
دانشیار ادبیات دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان شناسی
Farhad Sasani
Associate Professor, Linguistics, University of Alzahra
Specialist: Linguistics
دکتر سیدمصطفی عاصی
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Linguistics
دکتر بتول مشکین فام
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Batool Meshkin Fam
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Arabic Language and Literature
ویراستارفارسی
دکتر آزیتا عباسی
استادیار دانشگاه الزهرا
Azita Abbasi
Assistant Professor, University of Alzahra
مدیر اجرایی
نرگس جعفری
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: کارشناس ارشد اطلاع رسانی
Narges Jafari
Masters, University of Alzahra
Specialist: Master of Information Science
مدیرداخلی
دکتر آزیتا عباسی
استادیار دانشگاه الزهرا
Azita Abbasi
Assistant Professor, University of Alzahra
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۵