درباره نشریه
ISSN:
2008-7616
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا گلشنی
سردبیر:
دکتر عنایت الله یزدانی
مدیر اجرایی:
دکتر حسن ملائکه
تلفن:
031-53293102
دورنگار:
031-53293102
سایت اختصاصی:
pir.iaush.ac.ir
نشانی:
شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
صندوق پستی:
311-86145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19
مدیر مسئول
دکتر علیرضا گلشنی
استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Golshani
Assistant Professor, Faculty of Humanities, Shahreza Branch, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
سردبیر
دکتر عنایت الله یزدانی
عضوهیات علمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل مطالعات منطقه ای
Enayatollah Yazdani
Specialist: International Relations and Regional Studies
هیات تحریریه
دکتر مسعود جعفری نژاد
استادیار واحد شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Jafari Nejad
Assistant Professor, Shahreza Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر نوذر شفیعی
استادیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nozar Shafiee
Assistant Professor, University of Isfahan
Specialist: International Relations
دکتر فرهاد عطایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Farhad Ataee
Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر محمود کتابی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mahmoud Ketabi
Professor, University of Isfahan
دکتر صمد کلانتری
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی توسعه
Samad Kalantary
Professor, University of Isfahan
Specialist: Sociology, Sociology of Development
دکتر علیرضا گلشنی
استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Golshani
Assistant Professor, Faculty of Humanities, Shahreza Branch, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر سیدسعید میرترابی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyeed Saeed Mir Torabi
Faculty member, Kharazmi University
Specialist: political science
Helmut Wagner
Professor,
Specialist: political science
دکتر عنایت الله یزدانی
عضوهیات علمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل مطالعات منطقه ای
Enayatollah Yazdani
Specialist: International Relations and Regional Studies
مدیر اجرایی
دکتر حسن ملائکه
استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hassan Malaekeh
Assistant Professor, Faculty of Humanities, Shahreza Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۱