درباره نشریه
ISSN:
2008-7616
eISSN:
2716-9693
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا گلشنی
سردبیر:
دکتر علی شیرخانی
مدیر اجرایی:
دکتر ابوذر نوروزی
ویراستار فارسی:
دکتر مهدیه مللی
ویراستار انگلیسی:
دکتر شیما قبادی
تلفن:
031-53293102
دورنگار:
031-53293102
سایت اختصاصی:
pir.iaush.ac.ir
نشانی:
شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
صندوق پستی:
311-86145
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/25
مدیر مسئول
دکتر علیرضا گلشنی
استادیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Golshani
Assistant Professor Faculty of Humanities
Shahreza Branch, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
سردبیر
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor واحد قم
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر مسعود جعفری نژاد
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Jafarinezhad
Associate Professor, Political siense
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Politics
دکتر نوذر شفیعی
استادیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nozar Shafiee
Assistant Professor
University of Isfahan
Specialist: International Relations
دکتر فرهاد عطایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی گروه روابط بین الملل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی
Farhad Atai
Professor, International Relations Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Regional Studies Middle East Central Asia
دکتر محمود کتابی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mahmoud Ketabi
Professor
University of Isfahan
دکتر صمد کلانتری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی توسعه
Samad Kalantary
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, Sociology of Development
دکتر علیرضا گلشنی
استادیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Golshani
Assistant Professor Faculty of Humanities
Shahreza Branch, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر سید سعید میرترابی
عضو هیئت علمی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyeed Saeed Mir Torabi
Faculty member
Kharazmi University
Specialist: political science
Helmut Wagner
Professor
Specialist: political science
دکتر عنایت الله یزدانی
دانشیار مطالعات خاورمیانه ، مدرسه مطالعات بین الملل
Sun Yat-sen University, Zhuhai, China
رشته تخصصی: روابط بین الملل مطالعات منطقه ای
Enayatollah Yazdani
Associate Professor, School of International Studies
Sun Yat-sen University, Zhuhai, China
Specialist: International Relations and Regional Studies
ویراستار فارسی
دکتر مهدیه مللی
دکتر مهدیه مللی

ویراستار انگلیسی
دکتر شیما قبادی
واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آموزش و ترجمه
Shima Ghobadi
Shahreza unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Teaching and Translation
مدیر اجرایی
دکتر ابوذر نوروزی

Abouzar Norouzi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۹