درباره نشریه
ISSN:
8337-2008
eISSN:
2345-6957
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر غلام عباس اکبری
سردبیر:
دکتر ایرج الله دادی
مدیر اجرایی:
رضوانه مومنی
مدیرداخلی:
دکتر مریم نوروزی
تلفن:
021-36040904
021-36040746
دورنگار:
021-36040904
021-36040746
سایت اختصاصی:
jci.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات پردیس ، کدپستی: 3391653755
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/14

این مجله تا پایان سال 87 با عنوان <a href=magarchive. asp? mgID=1750> مجله کشاورزی دانشگاه تهران</a> منتشر شده است.

مدیر مسئول
غلام عباس اکبری
دانشیار پردیس ابوریحان
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, Abou Riyadh Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, فيزيولوژي گياهان زراعي
سردبیر
ایرج الله دادی
استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان،
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Iraj Allahdadi
Professor, College of Aboureihan, University of Tehran
Specialist: Plant Ecology
هیات تحریریه
غلام علی اکبری
دانشیار گروع علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان
رشته تخصصی: علوم زراعی و اصلاح نباتات
Gholam Ali Akbari
Associate Professor, College of Aboureyhan,, University of Tehran
Specialist: Agronomy and Plant Breeding
بهمن اهدایی
استاد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Bahman Ehdaie
Professor,
Specialist: Plant Breeding
محمدعلی باغستانی
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، اکوفیزیولوژی علف های هرز
Mohammad Ali Baghestani
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country, Weed Research Department,
Specialist: Weed Ecophysiology
محمد پسرکلی
استاد
رشته تخصصی: اثر تنش های محیطی بر فیزیولوژی گیاهان، فیزیولوژی
Mohammad Pessarakli
Professor,
Specialist: Physiology
شاهرخ خانی زاده
استاد
Shahrokh Khanizadeh
Professor,
Specialist: Plant Breeding and Genetic
مجتبی دلشاد
دانشیار گروه علوم مهندسی باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها/ تولید گلخانه ای/ سیستم هایدروپونیک، علوم باغبانی
Mojtaba Delshad
Associate Professor, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences
حمید عبداللهی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی درختان میوه/ گلابی/ سیب/ به، باغبانی
Hamid Abdollahi
Associate Professor,
Specialist: Gardening
مصطفی عرب
استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زینتی
Mostafa Arab
Assistant Professor, College of Aboureyhan, University of Tehran
Specialist: Physiology of ornamental plants
اسماعیل فلاحی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور
Esmaeil Fallahi
Professor,
Specialist: Parma Research and Extension Center, College of Agriculture, University of Idaho, Idaho, USA
کوروش وحدتی
استاد پردیس ابوریحان
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor, Aboureihan campus, University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
ویراستارفارسی
الیاس سلطانی
استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر
Elyas Soltani
Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Aboureyhan, University of Tehran
Specialist: Seed Technology
مدیر اجرایی
رضوانه مومنی
کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Rezvaneh Momeni
Masters, Aboureihan campus, University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
مدیرداخلی
مریم نوروزی
استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان
رشته تخصصی: زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
Maryam Nowrouzi
Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Aboureyhan, University of Tehran
Specialist: Plant systematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۴