درباره نشریه
ISSN:
8337-2008
eISSN:
2345-6957
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر علی ایزدی دربندی
سردبیر:
دکتر ایرج الله دادی
دبیر تحریریه:
دکتر الیاس سلطانی
مدیر اجرایی:
رضوانه مومنی
مدیرداخلی:
دکتر مریم نوروزی
ویراستار فارسی:
فاطمه بناءکاشانی
تلفن:
021-36040904
021-36040746
دورنگار:
021-36040904
021-36040746
سایت اختصاصی:
jci.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات پردیس ، کدپستی: 3391653755
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/31
مدیر مسئول
دکتر علی ایزدی دربندی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
Ali Izadi Darbandi
Associate Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Molecular Genetics and Genetic Engineering
سردبیر
دکتر ایرج الله دادی
استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان،
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Iraj Alahdadi
Professor College of Aboureihan
University of Tehran
Specialist: Crop Ecophysiology
دبیر تحریریه
دکتر الیاس سلطانی
استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر
Elyas Soltani
Assistant Professor Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Aboureyhan
University of Tehran
Specialist: Seed Technology
اعضای تحریریه
دکتر حسن علیزاده
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم علفهای هرز
Hassan Alizadeh
Professor, Depatment of Agronomy and Plant Breeding
University of Tehran
Specialist: Weed science
دکتر فاطمه سفیدکن
استاد Phytochemistry Group
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی، گیاهان دارویی و فیتوشیمی
Fatemeh Sefidkon
Professor, Research Division of Medicinal Plants
Specialist: Medicinal plant and phytochemistry
حمیدرضا روستا
استاد
رشته تخصصی: علوم باغیانی-تغذیه گیاه
Hamid Reza Roosta
Professor
دکتر علی ایزدی دربندی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
Ali Izadi Darbandi
Associate Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Molecular Genetics and Genetic Engineering
دکتر سید محمدمهدی مرتضویان
دانشیار ژنتیک و اصلاح نباتات، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشکدگان ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
Seyed Mohammad Mahdi Mortazavian
Associate Professor, College of Aburaihan
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding - Plant molecular genetics and genetic engineering
حسین رامشینی

Hossein Ramshini

دکتر محمدرضا مرادی تلاوت
دانشیار اگروتکنولوژی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Reza Moradi Telavat
Associate Professor, Plant Production and Breeding
Khuzestan University Of Agriculture And Natural Resources
Specialist: Plant Physiology
دکتر بهمن اهدایی
استاد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Bahman Ehdaie
Professor
Specialist: Plant Breeding
دکتر محمد پسرکلی
استاد
رشته تخصصی: اثر تنش های محیطی بر فیزیولوژی گیاهان، فیزیولوژی
Mohammad Pessarakli
Professor
Specialist: Physiology
دکتر شاهرخ خانی زاده
استاد
Shahrokh Khanizadeh
Professor
Specialist: Plant Breeding and Genetic
دکتر اسماعیل فلاحی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور
Esmaeil Fallahi
Professor
Specialist: Parma Research and Extension Center, College of Agriculture, University of Idaho, Idaho, USA
ویراستار فارسی
فاطمه بناءکاشانی

مدیر اجرایی
رضوانه مومنی
کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Rezvaneh Momeni
Masters Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
مدیرداخلی
دکتر مریم نوروزی
استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
Maryam Nowrouzi
Assistant Professor Department of Horticulture, College of Aboureyhan
University of Tehran
Specialist: Plant systematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۴