درباره نشریه
ISSN:
8337-2008
eISSN:
2345-6957
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر علی ایزدی دربندی
سردبیر:
دکتر ایرج الله دادی
مدیر اجرایی:
رضوانه مومنی
مدیرداخلی:
دکتر مریم نوروزی
ویراستار فارسی:
دکتر الیاس سلطانی
تلفن:
021-36040904
021-36040746
دورنگار:
021-36040904
021-36040746
سایت اختصاصی:
jci.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات پردیس ، کدپستی: 3391653755
تاریخ به‌روزآوری: 1400/04/14
مدیر مسئول
دکتر علی ایزدی دربندی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
Ali Izadi Darbandi
Associate Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Molecular Genetics and Genetic Engineering
سردبیر
دکتر ایرج الله دادی
استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان،
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Iraj Alahdadi
Professor College of Aboureihan
University of Tehran
Specialist: Crop Ecophysiology
اعضای تحریریه
دکتر غلام علی اکبری
دانشیار گروع علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم زراعی و اصلاح نباتات
Gholam Ali Akbari
Associate Professor College of Aboureyhan,
University of Tehran
Specialist: Agronomy and Plant Breeding
دکتر بهمن اهدایی
استاد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Bahman Ehdaie
Professor
Specialist: Plant Breeding
دکتر محمدعلی باغستانی
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، اکوفیزیولوژی علف های هرز
Mohammad Ali Baghestani
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country Weed Research Department
Specialist: Weed Ecophysiology
دکتر محمد پسرکلی
استاد
رشته تخصصی: اثر تنش های محیطی بر فیزیولوژی گیاهان، فیزیولوژی
Mohammad Pessarakli
Professor
Specialist: Physiology
دکتر شاهرخ خانی زاده
استاد
Shahrokh Khanizadeh
Professor
Specialist: Plant Breeding and Genetic
دکتر مجتبی دلشاد
دانشیار گروه علوم مهندسی باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها/ تولید گلخانه ای/ سیستم هایدروپونیک، علوم باغبانی
Mojtaba Delshad
Associate Professor College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر حمید عبداللهی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی درختان میوه/ گلابی/ سیب/ به، باغبانی
Hamid Abdollahi
Associate Professor
Specialist: Gardening
مصطفی عرب
استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زینتی
Mostafa Arab
Assistant Professor College of Aboureyhan
University of Tehran
Specialist: Physiology of ornamental plants
دکتر اسماعیل فلاحی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور
Esmaeil Fallahi
Professor
Specialist: Parma Research and Extension Center, College of Agriculture, University of Idaho, Idaho, USA
دکتر کوروش وحدتی
استاد علوم باغبانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor, Department of Horticulture
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
ویراستار فارسی
دکتر الیاس سلطانی
استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر
Elyas Soltani
Assistant Professor Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Aboureyhan
University of Tehran
Specialist: Seed Technology
مدیر اجرایی
رضوانه مومنی
کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Rezvaneh Momeni
Masters Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
مدیرداخلی
دکتر مریم نوروزی
استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
Maryam Nowrouzi
Assistant Professor Department of Horticulture, College of Aboureyhan
University of Tehran
Specialist: Plant systematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۴