درباره نشریه
ISSN:
6298-2251
eISSN:
2382-9575
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر علی ایزدی دربندی
سردبیر:
دکتر محمدجواد منعم
دبیر تحریریه:
دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی
مدیر اجرایی:
میترا تنهاپور
ویراستار فارسی:
مهندس صغرا حسینی
کارشناس:
مهندس فرهاد بهزادی
تلفن:
021-36040903
سایت اختصاصی:
jwim.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پاکدشت ،پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات تخصصی، ، کدپستی: 3391653755
تیم اجرایی:
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/20
مدیر مسئول
دکتر علی ایزدی دربندی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
Ali Izadi Darbandi
Associate Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Molecular Genetics and Genetic Engineering
سردبیر
دکتر محمدجواد منعم
استاد گروه مهندسی و مدیریت آب
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Mohammad Javad Monem
Professor, Department of Water Engineering and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Water Resources Engineering
دبیر تحریریه
دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی
Seyed Mehdi Hashemy Shahedani
Associate Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Managing the operation of water systems
اعضای تحریریه
دکتر مهدی ضرغامی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Mahdi Zarghami
Professor
University of Tabriz
Specialist: Water Resources Management
دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی
Seyed Mehdi Hashemy Shahedani
Associate Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Managing the operation of water systems
دکتر عبدالمجید محمدیان
استاد
رشته تخصصی: عمران - منابع آب
Abdolmajid Mohammadian
Professor
Specialist: Civil - Water Resources
Oner Cetin
Professor
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر محمدجواد منعم
استاد گروه مهندسی و مدیریت آب
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Mohammad Javad Monem
Professor, Department of Water Engineering and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Water Resources Engineering
دکتر سامان جوادی

دکتر علی سلاجقه
استاد تمام مهندسی رودخانه - دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Ali Salajegheh
Full Professor, River Engineering
University of Tehran
Specialist: River Engineering
دکتر تیمور سهرابی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آب و آبیاری
Teimour Sohrabi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Water and Irrigation Management
دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد سازه های آبی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafai Bejestan
Professor, Water structures
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
دکتر جمال محمد ولی سامانی
استاد دانشکده کشاورزی، گروه سازه های آبی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی عمران - مهندسی منابع آب
Jalam Mohammad Vali Samani
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering, Civil Engineering - Water Resources Engineering
دکتر علیرضا مساح بوانی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی، تغییر اقلیم در منابع آب
Ali Reza Massah Bavani
Associate Professor Abou Riyadh Campus
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering, Climate Change in Water Resources
عبدعلی ناصری
استاد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abd Ali Naseri
Professor, Irrigation and Drainage Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر امید بزرگ حداد
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع آب/ عمران آب
Omid Bozorg Hadad
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Water resources / water development
دکتر هوشنگ قمرنیا
استاد تمام گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Houshang Ghamarnia
Full Professor, Faculty of Agriculture
Razi University
Umut Turker
Associate Professor Eastern Mediterranean University
Specialist: Water Resources
ویراستار فارسی
مهندس صغرا حسینی
مهندس صغرا حسینی

مدیر اجرایی
میترا تنهاپور
میترا تنهاپور

کارشناس
مهندس فرهاد بهزادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۶