درباره نشریه
ISSN:
2008-9295
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مدیرداخلی:
دکتر عاطفه قادری
سایت اختصاصی:
www.inl-journal.com
صندوق پستی:
139-67185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/19
اعضای تحریریه
دکتر گودرز احمدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و هواشناسی
Goodarz Ahmadi
Professor Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering ,Clarkson University, USA
Specialist: Mechanical and Aeronautical Engineering
دکتر رسول دیناروند

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی
Rassoul Dinarvand

Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین فتحی
دکتر محمدحسین فتحی

دکتر کیوان قدرتی

دکتر هدایت الله قورچیان

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسگرهای زیستی و بیوالکتروشیمی
Hedayatollah Ghourchian

University of Tehran
Specialist: Biosensors & Bioelectrochemistry
دکتر محمد جوشقانی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: شیمی معدنی
دکتر جلیل وحدتی خاکی
استاد دانشکده مهندسی
رشته تخصصی: متالورژی استخراجی - سنتز مواد پیشرفته
Jalil Vahdati Khaki
Professor Faculty of Engineering
Specialist: Academic staff of the Institute of Materials and Energy
دکتر رستم مرادیان
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: فیزیک
Rostam Moradian
Professor
Razi University
Specialist: Physics
دکتر علی مرسلی

دانشگاه تربیت مدرس
Ali Morsali

Tarbiat Modares University
دکتر بیژن طائری

دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: نظریه گروهی، ساختارهای گسسته ترکیبیات جبری
Bijan Taeri

Isfahan University of Technology
Specialist: Group Theory, Discrete Structures Algebraic Combinatorics
دکتر  بهاروندی
دکتر بهاروندی

shi xue dou
shi xue dou

دکتر لین گائو کی
دکتر لین گائو کی

دکتر سید محمد جعفری
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی کاربردی
دکتر محمد خدایی
استادیار واحد شهر مجلسی
Mohammad Khodaei
Assistant Professor House City Hall
دکتر علی مصطفایی
دکتر علی مصطفایی
گروه تحقیقات ایمونولوژی و زیست شناسی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Ali Mostafaie
Department of Immunology and Biology Research Center
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر سی ان آر رائو
دکتر سی ان آر رائو

دکتر علی اکبر صبوری
استاد ممتاز مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Professor
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
دکتر کی دی ورما
دکتر کی دی ورما

دکتر توماس وبستر
دکتر توماس وبستر

مدیرداخلی
دکتر عاطفه قادری

دانشگاه رازی کرمانشاه
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۱