درباره نشریه
ISSN:
2008-3556
eISSN:
2008-6695
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
دکتر عطا حجت کاشانی
سردبیر:
دکتر فریبرز ناطقی الهی
مدیرداخلی:
دکتر عطا حجت کاشانی
سایت اختصاصی:
ijase.stb.iau.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره 223، ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-طبقه 7
تلفن همراه:
09122074706
تلفن:
021-88347422
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/06
مدیر مسئول
دکتر عطا حجت کاشانی
واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ata Hojjat Kashani
South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر فریبرز ناطقی الهی
استاد موسسه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی
رشته تخصصی: مهندسی زلزله
Fariborz Nateghi Elahi
Professor of International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Earthquake Engineering
اعضای تحریریه
Ahmed Abdel Mohti
Ahmed Abdel Mohti

Chun Man Chan
Chun Man Chan

Dora Foti
Dora Foti

دکتر امیرحسین گندمی
دکتر امیرحسین گندمی

Amir Hosein Gandomi

Odd E. Gjorv
Odd E. Gjorv

Minjuan He
Minjuan He

دکتر امین حیدرپور
دکتر امین حیدرپور

Amin Heidar Pour

دکتر محمود هریسچیان
دانشیار دانشکده فنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Mahmoud Heristchian
Assistant Professor Technical College
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Structural Engineering
دکتر سید محمود حسینی
استاد مهندسی عمران
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران، هیدرولیک
Seyed Mahmood Hosseini
Professor, civil
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering
Akira Igarashi
Akira Igarashi

Jose Jara
Jose Jara

دکتر محمودرضا ماهری

دانشگاه شیراز
Mahmoud Maheri

University of Shirazu
حسن مقدم
حسن مقدم

Hasan Moghaddam

Yun Mook Lim
Yun Mook Lim

دکتر مهرتاش معتمدی
دکتر مهرتاش معتمدی
واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mehr Tash Motamedi
South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر فریبرز ناطقی الهی
استاد موسسه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی
رشته تخصصی: مهندسی زلزله
Fariborz Nateghi Elahi
Professor of International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Earthquake Engineering
Bing Qu
Bing Qu

دکتر حمزه شکیب
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Hamzeh Shakib
Professor
Tarbiat Modares University
Mohamed Soliman
Mohamed Soliman

Petr Stepanek
Petr Stepanek

Solomon Tesfamariam
Solomon Tesfamariam

Humberto Varum
Humberto Varum

Hongzhi Zhong
Hongzhi Zhong

مدیرداخلی
دکتر عطا حجت کاشانی
واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ata Hojjat Kashani
South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۰