درباره نشریه
ISSN:
2251-7405
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا پیرستانی
سردبیر:
دکتر محمود شفاعی بجستان
مدیرداخلی:
دکتر سید رضا الوان کار
نشانی:
تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، پلاک173، ، کدپستی: 1584743311
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/07
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا پیرستانی
دکتر محمدرضا پیرستانی

سردبیر
دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد سازه های آبی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafai Bejestan
Professor, Water structures
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
مدیرداخلی
دکتر سید رضا الوان کار
دکتر سید رضا الوان کار

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷