درباره نشریه
ISSN:
2251-8851
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول:
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
سردبیر:
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
مدیرداخلی:
دکتر مهدی عسکری بدویی
تلفن:
023-34207722
دورنگار:
023-34207722
سایت اختصاصی:
vet.journals.iau-garmsar.ac.ir
نشانی:
گرمسار، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله میکروبیولوژی دامپزشکی
صندوق پستی:
144-35815
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/06
مدیر مسئول
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
Shahrokh Ranjbar Bahadori
Professor, Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
Shahrokh Ranjbar Bahadori
Professor, Branch, Islamic Azad University
هیات تحریریه
دکتر علی اسلامی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی
Ali Eslami
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Pathology
دکتر سعید بکائی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Saeid Bokaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر هدایت حسینی
استاد پژوهشگاه ملی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی مواد غذایی، علوم غذایی و ایمنی مواد غذایی
Hedayat Hosseini
Professor, National Nutrition &Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food safety, Food Sciences and Food Safety
دکتر ناصر حقوقی راد
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: انگل شناسی
دکتر مهدی رزاقی ابیانه
گروه قارچ شناسی، موسسه پاستور ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی، میکوتوکسیولوژی
Mehdi Razzaghi Abyaneh
Department of Mycology, Pasteur Institute of Iran,
Specialist: Mycology, Mycotoxicology
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
Shahrokh Ranjbar Bahadori
Professor, Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
دکتر پرویز شایان
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Parviz Shayan
Associate Professor, University of Tehran
دکتر مهدی منصوری
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رشته تخصصی: قارچ شناسی
دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Masoud Ghorban Poor Najaf Abadi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: microbiology
دکتر مهرداد مهری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
Mehrdad Mohri
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مهدی عسکری بدویی
دکتر مهدی عسکری بدویی
مدیرداخلی
دکتر مهدی عسکری بدویی
دکتر مهدی عسکری بدویی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۰