درباره نشریه
ISSN:
2251-8851
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول:
دکتر مجید محمدصادق
سردبیر:
دکتر منصور بیات
مدیرداخلی:
دکتر مهدی عسکری بدویی
تلفن:
023-34207722
دورنگار:
023-34207722
نشانی:
گرمسار، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله میکروبیولوژی دامپزشکی
صندوق پستی:
144-35815
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/vet
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
دکتر مجید محمدصادق
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Majid Mohammad Sadegh
Associate Professor, Faculty of Veteriinary Medicine
Garmsar Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر منصور بیات

Mansour Bayat

اعضای تحریریه
دکتر مجید محمدصادق
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Majid Mohammad Sadegh
Associate Professor, Faculty of Veteriinary Medicine
Garmsar Branch, Islamic Azad University
دکتر آذین توکلی

Tavakoli Azin

عبدالمجید محمدزاده

دکتر نادر مصوری
دانشیار دامپزشک - دکترای تخصصی میکروبیولوژی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Nader Mosavari
Associate Professor, Tuberculosis & Glanders
Specialist: Microbiology
دکتر مجتبی بنیادیان
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
Mojtaba Bonyadian
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: Food Hygiene and Quality Control
دکتر سعید بکایی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saied Bokaie
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Epidemiology
هدایت حسینی
استاد
Hedayat Hosseini

دکتر مهدی رزاقی ابیانه
گروه قارچ شناسی، موسسه پاستور ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی، میکوتوکسیولوژی
Mehdi Razzaghi Abyaneh
Department of Mycology, Pasteur Institute of Iran
Specialist: Mycology, Mycotoxicology
شاهرخ رنجبر بهادری
استاد تمام انگل شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رشته تخصصی: انگل شناسی
Shahrokh Ranjbar Bahadori
Full Professor, Parasitology
Garmsar Branch, Islamic Azad University
Specialist: Parasitology
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
دکتر پرویز شایان
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Parviz Shayan
Associate Professor
University of Tehran
دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Masoud Ghorban Poor Najaf Abadi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: microbiology
دکتر مهرداد مهری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mehrdad Mohri
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
مدیرداخلی
دکتر مهدی عسکری بدویی
استادیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۷