درباره نشریه
ISSN:
2008-4374
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا زالی
سردبیر:
دکتر محمود عباسی
معاون سردبیر:
دکتر بهاره صالحی
مدیر اجرایی:
دکتر محمود عباسی
ویراستار فارسی:
محسن فدوی
ویراستار فارسی:
مجید طاهری
ویراستار فارسی:
دکتر بهاره صالحی
تلفن:
021-88781036
دورنگار:
021-88777539
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/me
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، بن بست شمس، پلاک 8، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، طبقه اول، گروه اخلاق پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/06
مدیر مسئول
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
معاون سردبیر
دکتر بهاره صالحی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سردبیر
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر تهمینه فرج خدا
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت باروری در مراقبت پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Tahmineh Faraj Khoda
Associate Professor Reproductive Health Research Center for Nursing and Midwifery Care
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی محققی
استاد مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Ali Mohagheghi
professor Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: parasitology
دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
دکتر علی اکبر پورفتح الله
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست، خون شناسی
Ali Akbar Pourfathollah
Assistant Professor School of Medical Science
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Iummologist, Hematology
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت باروری، مامایی
Robab Latifnejad Roudsari
Professor School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health, Midwifery
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
رابرت آندرو

Roberto Andorno

دکتر حسن ابوالقاسمی
دکتر حسن ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی کودکان
Hasan Abolghasemi
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر فریدون عزیزی
استاد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانتشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
روبن آپرسیان
استاد
Ruben Apressyan
professor
دکتر دبروا دینیز

Debora Diniz

دکتر فریبا برهانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستار
Fariba Borhani
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
Laura Bisaillon

دکتر علی اصغر پیوندی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Asghar Peyvandi
Professor Ears, throat and nose and head and neck surgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
Mustafa Al Mousawi
Professor Kuwait Transplant Society. Chairman, Organ Transplant Center, Kuwait, Consultant Surgeon and Head, Kuwait Organ Procurement,
Specialist: Surgery
دکتر ایرج فاضل
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
ضیاءالدین تابعی
ضیاءالدین تابعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ziaodin Tabei
professor
Shiraz University of Medical Sciences
Abdulaziz Sachedina
Professor University of Virginia, Virginia, USA
دکتر سودابه جولایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Soodabeh Joolaee
Massey University, New Zealand
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ویراستار فارسی
محسن فدوی
محسن فدوی

مجید طاهری
مجید طاهری

دکتر بهاره صالحی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر اجرایی
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۶