درباره نشریه
ISSN:
2008-4374
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا زالی
سردبیر:
دکتر محمود عباسی
مدیر اجرایی:
مرجان آقا نوه سی
تلفن:
021-88781036
دورنگار:
021-88777539
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/me
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، بن بست شمس، پلاک 8، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، طبقه اول، گروه اخلاق پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/07
مدیر مسئول
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor, Functional Neurosurgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
سردبیر
دکتر محمود عباسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اخلاق و حقوق پزشکی
Mahmood Abbasi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor, Functional Neurosurgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر تهمینه فرج خدا
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت باروری در مراقبت پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Tahmineh Faraj Khoda
Associate Professor, Reproductive Health Research Center for Nursing and Midwifery Care, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
محمدعلی محققی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی / جراحی عمومی
Mohammad Ali Mohagheghi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
دکتر علی اکبر پورفتح الله
استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست، خون شناسی
Ali Akbar Pourfathollah
Assistant Professor, School of Medical Science, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Iummologist, Hematology
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت باروری، مامایی
Robab Latifnejad Roudsari
Professor, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health, Midwifery
دکتر محمود عباسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اخلاق و حقوق پزشکی
Mahmood Abbasi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
رابرت آندرو
Roberto Andorno
حسن ابوالقاسمی
حسن ابوالقاسمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hasan Abolghasemi
professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر عباس عباس زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor, Health policy Research center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
روبن آپرسیان
استاد
Ruben Apressyan
professor,
دکتر دبروا دینیز
Debora Diniz
دکتر فریبا برهانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستار
Fariba Borhani
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
Laura Bisaillon
دکتر علی اصغر پیوندی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Asghar Peyvandi
Professor, Ears, throat and nose and head and neck surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
Mustafa Al Mousawi
Professor, Kuwait Transplant Society. Chairman, Organ Transplant Center, Kuwait, Consultant Surgeon and Head, Kuwait Organ Procurement,,
Specialist: Surgery
دکتر ایرج فاضل
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
ضیاءالدین تابعی
ضیاءالدین تابعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ziaodin Tabei
professor, Shiraz University of Medical Sciences
Abdulaziz Sachedina
Professor, University of Virginia, Virginia, USA,
دکتر سودابه جولایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Soodabeh Joolaee
Massey University, New Zealand, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ویراستارفارسی
محسن فدوی
محسن فدوی
مجید طاهری
مجید طاهری
دکتر بهاره صالحی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر اجرایی
مرجان آقا نوه سی
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Marjan Aghanavesi
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Management Information Systems (MIS
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۵