درباره نشریه
ISSN:
2008-8914
eISSN:
2476-292X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول:
دکتر امید پورحیدری
سردبیر:
دکتر امید پورحیدری
مدیر اجرایی:
امین محمدی
ویراستار فارسی:
دکتر سید امیر جهادی حسینی
تلفن:
034-33257550
دورنگار:
034-33257550
سایت اختصاصی:
jak.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید با هنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر فصلنامه دانش حسابداری
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/06
مدیر مسئول
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor Faculty of Management and Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
سردبیر
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor Faculty of Management and Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
اعضای تحریریه
دکتر حسن یزدی فر
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hasan Yazdifar
Professor
Specialist: accounting
دکتر سعید همایون
دانشیار
رشته تخصصی: حسابداری
saeid homayoun
Associate Professor
Specialist: Accounting
دکتر مهدی مرادی

Mahdi Moradi

دکتر داریوش فروغی
استاد تمام رشته حسابداری،گروه حسابداری،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حسابداری
Daruosh Foroghi
Full Professor, accounting
University of Isfahan
Specialist: Econometrics and Finance
دکتر سید احمد خلیفه سلطانی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Seyyed Ahmad Khalifesoltani
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Accounting
دکتر مهدی بهارمقدم
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Mehdi Bahar Moghaddam
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Accounting
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor Faculty of Management and Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر احمد خدامی پور
استاد حسابداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Khodamipour
Professor, Accounting
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Accounting
دکتر ساسان مهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Sasan Mehrani
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting
دکتر محمد عرب مازاریزدی
دانشیار حسابداری- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arabmazar Yazdi
Associate Professor, Accounting, Faculty of Management & Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
دکتر حسین مهرابی بشرآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصادکشاورزی
Hossein Mehrabi Basharabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Agricultural Economics
ویراستار فارسی
دکتر سید امیر جهادی حسینی
دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Seyyed Amir Jahadi Hosseini
Associate Professor, Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language & Literature
مدیر اجرایی
امین محمدی

رشته تخصصی: کامپیوتر
Amin Mohammadi

Specialist: Computer
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۷