درباره نشریه
ISSN:
2008-6520
eISSN:
2008-6814
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
مدیر مسئول:
دکتر حبیب الله سمیع
سردبیر:
دکتر فرخ حبیب زاده
معاون سردبیر:
دکتر محبوبه یداللهی
مدیر اجرایی:
اشرف سیمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرخ حبیب زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر محبوبه یداللهی
تلفن:
071-32252258
دورنگار:
071-32252258
نشانی:
شیراز، بلوار ارم، روبروی سازمان آب، بهداشت و درمان صنعت نفت، دفتر مجله طب کار و محیط زیست
صندوق پستی:
575-71955
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/09
مدیر مسئول
دکتر حبیب الله سمیع
دکتر حبیب الله سمیع

سردبیر
دکتر فرخ حبیب زاده

Farrokh Habibzadeh
Petroleum Industry Health Organization
معاون سردبیر
دکتر محبوبه یداللهی
دکتر محبوبه یداللهی

Mahboobeh Yadollahie

اعضای تحریریه
Robert Fletcher
Robert Fletcher
Professor
Specialist: Internal Medicine and Clinical Epidemiology
Cameron Jones
Consultant
Specialist: environmental microbiology
دکتر مهرداد عسکریان
استاد دانشکده پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mehrdad Askarian
Professor School of Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Herman Autrup
Herman Autrup
Professor
Specialist: Environmental Medicine
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
Thomas Behrens
Thomas Behrens

Specialist: Prevention and Occupational Medicine
Michael Callaham
Michael Callaham
Professor
Specialist: Clinical Emergency Medicine
Jean Jacques Cassiman
Jean Jacques Cassiman
Professor
Specialist: Medical Genetics
Harvey Checkoway
Harvey Checkoway
Professor
Specialist: Environmental and Occupational Health Sciences and Epidemiology
Lorraine E. Ferris
Lorraine E. Ferris
Professor
Specialist: Public Health
Lin Fritschi
Lin Fritschi
Professor
Specialist: Epidemiology
Christian J. Herold
Christian J. Herold
Professor
Specialist: Diagnostic Radiology
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
Jorn Olsen
Jorn Olsen
Professor
Specialist: Epidemiology
Sean Semple
Sean Semple

Specialist: Environmental and Occupational Medicine
Rob Siebers
Rob Siebers
Associate Professor
Specialist: Asthma
Kjell Torén
Kjell Torén
Professor
Specialist: Occupational and Environmental Medicine
Susanne Voelter Mahlknecht
Susanne Voelter Mahlknecht

Richard P. Wedeen
Richard P. Wedeen
Professor
Maurice P. Zeeger
Maurice P. Zeeger
Professor
Specialist: Public Health
ویراستار انگلیسی
دکتر فرخ حبیب زاده

Farrokh Habibzadeh
Petroleum Industry Health Organization
دکتر محبوبه یداللهی
دکتر محبوبه یداللهی

Mahboobeh Yadollahie

مدیر اجرایی
اشرف سیمی
اشرف سیمی

Ashraf Simi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۸