درباره نشریه
ISSN:
2008-6520
eISSN:
2008-6814
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
بهداشت و درمان صنعت نفت
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد کیان
سردبیر:
دکتر فرخ حبیب زاده
معاون سردبیر:
دکتر محبوبه یداللهی
مدیر اجرایی:
اشرف سیمی
تلفن:
071-32252258
دورنگار:
071-32252258
سایت اختصاصی:
www.theijoem.com/ijoem
نشانی:
شیراز، بلوار ارم، روبروی سازمان آب، بهداشت و درمان صنعت نفت، دفتر مجله طب کار و محیط زیست
صندوق پستی:
575-71955
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/06
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد کیان
دکتر محمدجواد کیان
معاون سردبیر
دکتر محبوبه یداللهی
دکتر محبوبه یداللهی
Mahboobeh Yadollahie
سردبیر
دکتر فرخ حبیب زاده
Farrokh Habibzadeh
Petroleum Industry Health Organization,
هیات تحریریه
Robert Fletcher
Robert Fletcher
Professor,
Specialist: Internal Medicine and Clinical Epidemiology
Cameron Jones
Consultant,
Specialist: environmental microbiology
دکتر مهرداد عسکریان
استاد دانشکده پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mehrdad Askarian
Professor, School of Social Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Herman Autrup
Herman Autrup
Professor,
Specialist: Environmental Medicine
دکتر مهدی بلالی مود
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
Thomas Behrens
Thomas Behrens
Specialist: Prevention and Occupational Medicine
Michael Callaham
Michael Callaham
Professor,
Specialist: Clinical Emergency Medicine
Jean Jacques Cassiman
Jean Jacques Cassiman
Professor,
Specialist: Medical Genetics
Harvey Checkoway
Harvey Checkoway
Professor,
Specialist: Environmental and Occupational Health Sciences and Epidemiology
Lorraine E. Ferris
Lorraine E. Ferris
Professor,
Specialist: Public Health
Lin Fritschi
Lin Fritschi
Professor,
Specialist: Epidemiology
Christian J. Herold
Christian J. Herold
Professor,
Specialist: Diagnostic Radiology
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor, Digestive Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
Jorn Olsen
Jorn Olsen
Professor,
Specialist: Epidemiology
Sean Semple
Sean Semple
Specialist: Environmental and Occupational Medicine
Rob Siebers
Rob Siebers
Associate Professor,
Specialist: Asthma
Kjell Torén
Kjell Torén
Professor,
Specialist: Occupational and Environmental Medicine
Susanne Voelter Mahlknecht
Susanne Voelter Mahlknecht
Richard P. Wedeen
Richard P. Wedeen
Professor,
Maurice P. Zeeger
Maurice P. Zeeger
Professor,
Specialist: Public Health
ویراستار انگلیسی
دکتر فرخ حبیب زاده
Farrokh Habibzadeh
Petroleum Industry Health Organization,
دکتر محبوبه یداللهی
دکتر محبوبه یداللهی
Mahboobeh Yadollahie
مدیر اجرایی
اشرف سیمی
اشرف سیمی
Ashraf Simi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۳