درباره نشریه
ISSN:
2228-6527
eISSN:
2228-5466
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی محققی
سردبیر:
دکتر کاظم زنده دل
مدیر اجرایی:
دکتر مریم بیگم مباشری
مدیرداخلی:
سمیه مجیدی
تلفن:
021-66581638 ، داخلی: 123
دورنگار:
021-66581638 ، داخلی: 123
سایت اختصاصی:
bccr.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، بیمارستان امام خمینی (ره) ٬ مرکز تحقیقات سرطان
صندوق پستی:
158-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/20
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی محققی
استاد مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Ali Mohagheghi
professor Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: parasitology
سردبیر
دکتر کاظم زنده دل
استادیار مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدیولوژی
Kazem Zendehdel
Assistant professor Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا اکبری

Mohammad Reza Akbari

دکتر آرش اعتمادی
دکتر آرش اعتمادی

Arash Etemadi

دکتر مریم حاجی
دکتر مریم حاجی

Maryam Haji

دکتر محمد شیرخدا
دکتر محمد شیرخدا

Mohammad Shirkhoda

دکتر محسن علی اکبریان
مرکز تحقیقات انکولوژی جراحی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohsen Aliakbarian
Surgical Oncology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سعید امان پور
دکتر سعید امان پور
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Saeed Amanpour
Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیروس عظیمی
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sirous Azimi
Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر امید بیکی
استادیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی سرطان، همهگیرشناسی، علوم اعصاب بالینی
Omid Beiki
Assistant Professor
Specialist: Cancer Epidemiology, Epidemiology, Clinical Neuroscience
دکتر علیرضا بیگلری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: متخصص ژنتیک
Ali Reza Biglari
Assistant Professor Faculty of Medicine
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Geneticist
دکتر فاطمه اصفهانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: خون و سرطان شناسی
Fatemeh Esfahani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
دکتر پیمان حداد
استاد گروه انکولوژی رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی تابش، رادیوتراپی
Peiman Haddad
Professor Department of Radiation Oncology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر قاسم جان بابایی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Ghasem Janbabaei
Medical School
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر مرتضی کریمی پور
دانشیار
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی، فراورده های بیولوژیک
Morteza Karimipour
Associate Professor
Specialist: Molecular Medicine, Biological products
دکتر احمد کیوانی
استادیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ahmad Keyvani
Assistant Professor
Shahrekord University
Specialist: Materials Engineering
دکتر پرویز کوخایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: ایمنولوژی
Parviz Kokhaee
Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر زهرا مجدجباری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: گروه آسیب شناسی
Zahra Majd Jabbari
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology Department
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر محمدعلی محققی
استاد مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Ali Mohagheghi
professor Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: parasitology
دکتر مرجان محمدی
دانشیار
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Marjan Mohammadi
Associate Professor
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology
دکتر علی منتظری

جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri

Academic Center for Education, Culture and Research
دکتر سید علی موسوی جراحی
دکتر سید علی موسوی جراحی

دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor Breast Cancer Research Center
Max Parkin
Max Parkin

دکتر فریبرز مکاریان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Fariborz Mokarian

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مریم رسولی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rasuli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا روشندل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Gholam Reza Roshandel
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر صنمبر صدیقی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sanambar Sadighi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر کاظم زنده دل
استادیار مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدیولوژی
Kazem Zendehdel
Assistant professor Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مریم بیگم مباشری
دکتر مریم بیگم مباشری
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Beigom Mobasheri
Cancer Research Center
Tehran University of Medical Sciences
مدیرداخلی
سمیه مجیدی
سمیه مجیدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Somayye Majidi
Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۰