درباره نشریه
ISSN:
1735-7071
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر فهیمه مخبر دزفولی
سردبیر:
دکتر یونس فرهمند
مدیرداخلی:
مطهره انوش
ویراستار فارسی:
معصومعلی پنجه
ویراستار فارسی:
دکتر قنبرعلی رودگر
ویراستار انگلیسی:
دکتر فهیمه مخبر دزفولی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jhcin
نشانی:
تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/15
مدیر مسئول
دکتر فهیمه مخبر دزفولی
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Fahimeh Mokhber Dezfooli
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
سردبیر
دکتر یونس فرهمند
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
اعضای تحریریه
دکتر موسی اکرمی
استاد فلسفه، گروه فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Musa Akrami
Professor, Philosophy of Science
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر هادی عالم زاده
استاد تمام تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alemzadeh
Full Professor, Islamic History and civilization
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
دکتر محسن معصومی
دانشیار
دانشگاه تهران
Mohsen Masoumi
Associate Professor
University of Tehran
Liyakat Takim
Professor McMaster University
Specialist: Religious studies
دکتر احمد جبار
دکتر احمد جبار
استاد دانشگاه علوم تکنولوژی لیل،پاریس
رشته تخصصی: تاریخ علم
Ahmed Djebbar
Professor university of Lille-1,France
Specialist: History of Science
دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر محسن الویری
استاد تمام تاریخ اسلام، تاریخ، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Alviri
Full Professor, History of Islam, History, Bagher o lum
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر فهیمه مخبر دزفولی
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Fahimeh Mokhber Dezfooli
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
ویراستار فارسی
معصومعلی پنجه
استادیار گروه تاریخ و باستانشناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Masoumali Panjeh
Assistant Professor, Department of History and Archaeology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
دکتر قنبرعلی رودگر
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Qanbar Ali Roudgar
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
ویراستار انگلیسی
دکتر فهیمه مخبر دزفولی
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Fahimeh Mokhber Dezfooli
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
مدیرداخلی
مطهره انوش
واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
Motahareh Anoush

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: hardware computer engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۱