درباره نشریه
ISSN:
2228-6454
eISSN:
2538-4163
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا منجذب
سردبیر:
دکتر فرهاد خدادادکاشی
مدیرداخلی:
دکتر مجید افشاری راد
سایت اختصاصی:
jemr.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر، دانشگاه خوارزمی، ساختمان مرکزی (شماره 1) ، طبقه سوم، مدیریت امور پژوهشی، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 1593656311
صندوق پستی:
1111-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/02
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا منجذب
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohammad Reza Monjazeb
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
سردبیر
دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor Department of Economics
Payame Noor University
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا منجذب
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohammad Reza Monjazeb
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
دکتر مجید افشاری راد
دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی- دانشکده اقتصاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Majid Afsharirad
Associate Professor, General Affair Economics Department
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
دکتر سیاب ممی پور

دکتر محسن ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohsen Ebrahimi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
دکتر مجید احمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد محیطی، اقتصاد- انرژی منابع محیط زیست
Majid Ahmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Environmental Economics, Economics - Energy Resources of the Environment
کریم اسلاملوییان
استاد اقتصاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Karim Eslamloueyan
Professor, Economics
University of Shirazu
Specialist: Economics
دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر مصیب پهلوانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد -اقتصاد سنجی
Mosayeb Pahlavani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Economics-economics
دکتر مرتضی صامتی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد
Morteza Sameti
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
علی سوری
دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ali Souri
Associate Professor, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
دکتر مصطفی عمادزاده
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
Mostafa Emadzadeh
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economic, Economic Development and Planning
دکتر اسدالله فرزین وش
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر محمدحسن فطرس
استاد اقتصاذ، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Mohammad Hassan Fotros
Professor, Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
Specialist: development economy
دکتر محمدعلی فلاحی
استاد اقتصاد، اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصادسنجی، اقتصاد انرژی
Mohammad Ali Falahi
Professor, Economics, Economics, Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
دکتر محمدعلی متفکرآزاد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی
Mohammad Ali Motafaker Azad
Professor
University of Tabriz
Specialist: Economic Development
دکتر سید حسین میرجلیلی
استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین الملل
Seyed Hossein Mirjalili
Associate Professor Human Sciences and Humanities Research Institute
Specialist: Economic
مدیرداخلی
دکتر مجید افشاری راد
دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی- دانشکده اقتصاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Majid Afsharirad
Associate Professor, General Affair Economics Department
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۴