درباره نشریه
ISSN:
2228-6454
eISSN:
2538-4163
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا منجذب
سردبیر:
دکتر محسن ابراهیمی
سایت اختصاصی:
jemr.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر، دانشگاه خوارزمی، ساختمان مرکزی (شماره 1) ، طبقه سوم، مدیریت امور پژوهشی، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 1593656311
صندوق پستی:
1111-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/25
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا منجذب
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohammad Reza Monjazeb
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
سردبیر
دکتر محسن ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohsen Ebrahimi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
اعضای تحریریه
دکتر مجید احمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد محیطی، اقتصاد- انرژی منابع محیط زیست
Majid Ahmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Environmental Economics, Economics - Energy Resources of the Environment
کریم اسلاملوییان
استاد اقتصاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Karim Eslamloueyan
Professor, Economics
University of Shirazu
Specialist: Economics
دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر مصیب پهلوانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد -اقتصاد سنجی
Mosayeb Pahlavani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Economics-economics
دکتر مرتضی صامتی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد
Morteza Sameti
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر علی سوری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ali Soori
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی
Mehdi Sadeghi Shahdani

دکتر مصطفی عمادزاده
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
Mostafa Emadzadeh
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economic, Economic Development and Planning
دکتر اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد پولی و اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر محمدحسن فطرس
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Mohammad Hasan Fotros
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: development economy
دکتر محمدعلی فلاحی
دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصادسنجی، اقتصاد انرژی
Mohammad Ali Fallahi
Associate Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
دکتر اسرافیل کسرایی
دکتر اسرافیل کسرایی

دکتر محمدعلی متفکرآزاد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی
Mohammad Ali Motafaker Azad
Professor
University of Tabriz
Specialist: Economic Development
دکتر عزیزالله معماریانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی ریاضی و تکینک های تصمیم گیری چندمعیاره
Azizollah Memariani
Professor Kharazmi University ،Faculty of Industrial Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
دکتر سید حسین میرجلیلی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین الملل
Seyed Hosein Mirjalili
Associate Professor Human Sciences and Humanities Research Institute
Specialist: Economic
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۸