درباره نشریه
ISSN:
2228-7035
eISSN:
2345-3567
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
مدیر مسئول:
حمیدرضا مومنی
سردبیر:
دکتر سید محمدعلی شریعت زاده
مدیر اجرایی:
پریسا مالکی
ویراستار فارسی:
حمیدرضا مومنی
ویراستار انگلیسی:
دکتر رضا امیرجانی
تلفن:
086-34173409
086-34173402-5 ، داخلی: 2061
دورنگار:
086-34173409
086-34173402-5 ، داخلی: 2061
سایت اختصاصی:
jct.araku.ac.ir
نشانی:
اراک، میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دفتر مجله سلول و بافت
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/04
مدیر مسئول
حمیدرضا مومنی
دانشیار فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم
دانشگاه اراک
Hamid Reza Momeni
Associate Professor, Biology
University of Arak
سردبیر
دکتر سید محمدعلی شریعت زاده
استاد بافت و جنین، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: بافت و جنین
Seyyed Mohammad Ali Shariatzadeh
Professor, arak university
University of Arak
Specialist: Tissue and fetus
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین آبنوسی
دانشیار علوم
Arak Universtiy
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Hosein Ab Noosi
Associate Professor, Biochemistry
Arak Universtiy
Specialist: Biochemistry
دکتر منصور ابراهیمی
دانشیار دانشکده علوم پایه
دانشگاه قم
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Mansoor Ebrahimi
Associate Professor Faculty of Basic Sciences
University of Qom
Specialist: biotechnology
دکتر مرتضی بهنام رسولی
استاد زیست شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Morteza Behnam Rassoulii
Professor, Biology
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر ناصر پارسا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nasser Parsa
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر عبدالکریم چهرگانی راد
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: تکوین گیاهی
Abol Karim Chehrehgani Raad
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Developmental Biology
دکتر محمدعلی خلیلی
دانشیار مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Ali Khalili
Associate Professor Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر ملک سلیمانی
دانشیار
دانشگاه اراک
Malek Soleymani
Associate Professor
University of Arak
دکتر سید محمدعلی شریعت زاده
استاد بافت و جنین، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: بافت و جنین
Seyyed Mohammad Ali Shariatzadeh
Professor, arak university
University of Arak
Specialist: Tissue and fetus
دکتر منصور شریعتی
استاد دانشگده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی - تنش شوری، فتوسنتز و بذر، زیست شناسی
Mansoor Shariati
Professor Faculty of Sciences
University of Isfahan
Specialist: Biology, Plant Physiology - Salinity, photosynthesis and seed stress
دکتر مهران عربی
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
Mehran Arabi
Associate Professor
Shahrekord University
دکتر احمد مجد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor
Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
دکتر ناصر میرازی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
Naser Mirazi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
دکتر ناصر مهدوی شهری
استاد دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سیتولوژی و تاریخ شناسی
Naser Mahdavi Shahri
Professor Faculty of Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Cytology and Histology
حمیدرضا مومنی
دانشیار فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم
دانشگاه اراک
Hamid Reza Momeni
Associate Professor, Biology
University of Arak
دکتر محمدحسین نصراصفهانی
استاد پژوهشگاه رویان مرکز تحقیقات زیست پزشکی باروری پژوهشگاه رویان
Mohammad Hossein Nasresfahani
Professor Royan Research Institute Reproductive Biomedical Research Center Royan Institute
ویراستار فارسی
حمیدرضا مومنی
دانشیار فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم
دانشگاه اراک
Hamid Reza Momeni
Associate Professor, Biology
University of Arak
ویراستار انگلیسی
دکتر رضا امیرجانی
دکتر رضا امیرجانی

Reza Amir Jani

مدیر اجرایی
پریسا مالکی
کارشناسی ارشد
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زیست شناسی علوم جانوری- تکوین
Parisa Maleki
Masters
University of Arak
Specialist: Biology of Animal Sciences - Genesis
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۶