درباره نشریه
ISSN:
2008-8973
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا غفاری
سردبیر:
دکتر سیدضیا هاشمی
تلفن:
021-88025917
دورنگار:
021-88025917
سایت اختصاصی:
ijsp.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
773-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/22

این مجله تا سال 1387 با نام نامه علوم اجتماعی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Mehdi Etemadifard
Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor, University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
سردبیر
دکتر سیدضیا هاشمی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Ziae Hashemi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
دکتر ستاره فروزان
استاد
رشته تخصصی: مدیریت رفاه
Setareh Forouzan
Professor,
Specialist: Welfare management
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمود قاضی طباطبایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، جامعه شناسی
Mahmood Ghazi Tabatabee
Professor, University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Sociology
دکتر مریم قاضی نژاد
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Maryam Ghazi Nejad
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Sociology
دکتر حمید عبداللهیان
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر هوشنگ نایبی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Houshang Naiebi
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر ابوعلی ودادهیر
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Abou Ali Vadad Hir
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۸