درباره نشریه
ISSN:
2008-8973
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا جمشیدیها
سردبیر:
دکتر سید ضیاء هاشمی
مدیرداخلی:
دکتر سامان یوسفوند
تلفن:
021-88025917
دورنگار:
021-88025917
سایت اختصاصی:
ijsp.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
773-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/15

این مجله تا سال 1387 با نام نامه علوم اجتماعی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر سید ضیاء هاشمی
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Zia Hashemi
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر سوسن باستانی
استاد گروه جامعه شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر الهه حجازی موغاری
دانشیار روان شناسی تحولی،گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی تحولی، انگیزش، روان شناسی جنسیت، روان شناسی شناختی
Elaheh Hejazi Moughari
Associate Professor, Developmental psychology,educational psychology and conselling , psychology and educational science
University of Tehran
Specialist: developmental psychology, motivation, gender psychology, cognitive psychology
دکتر سید حسن حسینی
جامعه شناس گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Hassan Hosseini

University of Tehran
علی ساعی
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Saei
Associate Professor, Department of Sociology
Tarbiat Modares University
دکتر سید علیرضا افشانی
استادیار جامعه شناسی، تعاون و رفاه اجتماعی، علوم اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Alireza Afshani
Assistant Professor, Sociology, Cooperation and social welfare, Yazd university
University of Yazd
Specialist: Sociology
دکتر اسدالله نقدی
استاد تمام رشته جامعه شناسی شهری گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Asadollah Naghdi
Full Professor, social sciences department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر مجید موحدمجد

دکتر سید ضیاء هاشمی
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Zia Hashemi
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
مدیرداخلی
دکتر سامان یوسفوند
دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saman Yousefvand

University of Tehran
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۸