درباره نشریه
ISSN:
2322-522X
eISSN:
2538-600X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر رضا نجاری
سردبیر:
دکتر محمدعلی سرلک
مدیرداخلی:
دکتر علی قربانی
ویراستار انگلیسی:
منیرالسادات حسینی
کارشناس:
دکتر زیبا محمدزاده
سایت اختصاصی:
ipom.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه پیام نور
کانال تلگرام:
A_GBN@
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/28
مدیر مسئول
دکتر رضا نجاری
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Reza Najjari
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Public Administration
سردبیر
دکتر محمدعلی سرلک
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، رفتار سازمانی
Mohammad Ali Sarlak
Professor
Payame Noor University
Specialist: Public Administration, organizational behavior
اعضای تحریریه
دکتر سید علی اکبر احمدی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Ali Akbar Ahmadi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Public Administration
دکتر فتاح شریف زاده
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Fattah Sharifzadeh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental managemen
دکتر رضا رسولی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولت، مدیریت منابع انسانی
Reza Rasouli
Professor
Payame Noor University
Specialist: governmental management, Human resources management
دکتر اکرم هادی زاده مقدم
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Aakram Hadizadeh Moghaddam
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Administration
دکتر لطف الله فروزنده دهکردی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت
Lotfollah Forouzandeh Deh Kordi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Management
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر علیرضا موغلی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Alireza Moogheli
Professor
Payame Noor University
Specialist: Public Administration
ویراستار انگلیسی
منیرالسادات حسینی

مدیرداخلی
دکتر علی قربانی
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Ghorbani
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Management
کارشناس
دکتر زیبا محمدزاده
دانش آموخته دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی (بازیابی اطلاعات)
Ziba Mohammadzadeh
.Ph.D, , Department of Information and Knowledge Science
Payame Noor University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۷