درباره نشریه
ISSN:
2322-522X
eISSN:
2538-600X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر رضا نجاری
سردبیر:
دکتر محمدعلی سرلک
مدیرداخلی:
دکتر علی قربانی
سایت اختصاصی:
ipom.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه پیام نور
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/25
مدیر مسئول
دکتر رضا نجاری
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Reza Najjari
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Public Administration
سردبیر
دکتر محمدعلی سرلک
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، رفتار سازمانی
Mohammad Ali Sarlak
Professor, Payame Noor University
Specialist: Public Administration, organizational behavior
هیات تحریریه
دکتر سیدعلی اکبر احمدی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Ali Akbar Ahmadi
Professor, Payame Noor University
Specialist: Public Administration
دکتر فتاح شریف زاده
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Fattah Sharifzadeh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental managemen
دکتر رضا رسولی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولت، مدیریت منابع انسانی
Reza Rasouli
Professor, Payame Noor University
Specialist: governmental management, Human resources management
دکتر اکرم هادی زاده مقدم
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Aakram Hadizadeh Moghaddam
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Administration
دکتر لطف الله فروزنده دهکردی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت
Lotfollah Forouzandeh Deh Kordi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Management
دکتر علی اصغر پورعزت
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست عمومی، مطالعات آینده، مدیریت استراتژیک
Ali Asghar Pourezzat
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Public Administration, Social Justice, Public Policy, Future Studies, Strategic Management
دکتر علیرضا موغلی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Alireza Moogheli
Professor, Payame Noor University
Specialist: Public Administration
مدیرداخلی
دکتر علی قربانی
استادیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Ghorbani
Assistant Professor, Payame Noor University
Specialist: Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹