درباره نشریه
ISSN:
2423-6071
eISSN:
2423-608X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمود میرخلیلی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدرضایی
سردبیر:
دکتر حسن زارعی متین
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
علی قنبرنژاد
تلفن:
025-36166295
سایت اختصاصی:
jscm.ut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار دانشگاه (جادة قدیم تهران)
صندوق پستی:
353
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/16
مدیر مسئول
دکتر سیدمحمود میرخلیلی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Seyed Mahmoud Mirkhalili
Associate Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
کارشناس
علی قنبرنژاد
پردیس فارابی دانشگاه تهران
Ali Ghanbarnejad
College of Farabi, University of Tehran
سردبیر
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor, Research Center for Islamic Culture and Education, University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
هیات تحریریه
دکتر طلعت الله یاری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Talat Allahyari
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social Work
دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
دکتر فاطمه بزازان
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی توسعه اقتصادی
Fatemeh Bazzazan
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Economic Development Planning
دکتر داریوش بوستانی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی- جامعه شناسی
Dariush Boustani
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Sociology, Social Sciences - Sociology
دکتر غلامرضا جندقی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، آمار کسب و کار
Gholam Reza Jandaghi
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Biostatistics, Business statistics
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر حسن دانایی فرد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر اعظم راودراد
دکتر اعظم راودراد
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
azam ravadrad
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: social relations
دکتر حمید زارع
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hamid Zare
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Human Resource
دکتر محمدتقی شیخی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Mohammad Taqhi Sheikhi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر حمید عبداللهیان
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Abolhasane Faghihi
Professor, science and research unite, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
دکتر رحمت الله قلی پور سوته
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Rahmatollah Gholipour Souteh
Professor, University of Tehran
Specialist: Public Policy
دکتر علی اصغر کیا
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر وحید نجاتی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی، علوم روانشناختی
Vahid Nejati
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Cognitive Neuroscience, Psychological Sciences
دکتر مریم نجار نهاوندی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اجتماعی- جامعه شناسی
Maryam Najjar Nahavandi
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Social Science
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Business Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹