درباره نشریه
ISSN:
2423-6071
eISSN:
2423-608X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر حمید زارع
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدرضایی
سردبیر:
دکتر حسین خنیفر
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
سمیه سبحانی
تلفن:
025-36166295
سایت اختصاصی:
jscm.ut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار دانشگاه (جادة قدیم تهران)
صندوق پستی:
353
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/03
مدیر مسئول
دکتر حمید زارع
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hamid Zare
Associate Professor, Business Administration
University of Tehran
Specialist: Human Resource
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor College of Farabi
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
اعضای تحریریه
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor Research Center for Islamic Culture and Education
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
دکتر طلعت الله یاری
دانشیار مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
Talat Allahyari
Associate Professor, social work
Allameh Tabataba'i University
دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
دکتر فاطمه بزازان
دانشیار گروه اقتصاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی توسعه اقتصادی
Fatemeh Bazzazan
Associate Professor, Department of Economics
University of Alzahra
Specialist: Economic Development Planning
دکتر داریوش بوستانی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی- جامعه شناسی
Dariush Boustani
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Sociology, Social Sciences - Sociology
دکتر غلامرضا جندقی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، آمار کسب و کار
Gholamreza Jandaghi
Professor, Public Administration
University of Tehran
Specialist: Biostatistics, Business statistics
دکتر اعظم راودراد
استاد تمام علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی هنر
Azam Ravadrad
Full Professor, Social Communication Sciences Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social Communications , Sociology of art
دکتر حمید زارع
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hamid Zare
Associate Professor, Business Administration
University of Tehran
Specialist: Human Resource
دکتر حمید عبداللهیان
استاد جامعه شناسی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor, Communication and Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد مدیریت دولتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Abolhassan Faghihi
Professor, Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر رحمت الله قلی پور سوته
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Rahmatollah Gholipour Souteh
Professor
University of Tehran
Specialist: Public Policy
دکتر علی اصغر کیا
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر وحید نجاتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی، علوم روانشناختی
Vahid Nejati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Cognitive Neuroscience, Psychological Sciences
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
سمیه سبحانی

دانشگاه تهران
Somayeh Sobhani

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۴