درباره نشریه
ISSN:
2228-5954
eISSN:
2251-6891
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1388
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر هادی غفاری
سردبیر:
دکتر محمد رضا لطفعلی پور
مدیر اجرایی:
دکتر علی یونسی
تلفن:
086-32247853
دورنگار:
086-32247853
سایت اختصاصی:
egdr.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
اراک، خیابان شهید شیرودی، کوچه امانی راد، دانشگاه پیام نور استان مرکزی، دپارتمان فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
تلفن همراه:
09185288130
صندوق پستی:
1136-38135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/25
مدیر مسئول
دکتر هادی غفاری
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Hadi Ghaffari
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Economics
سردبیر
دکتر محمد رضا لطفعلی پور
عضو هیئت علمی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Lotfalipour

Specialist: Economics
اعضای تحریریه
دکتر یگانه موسوی جهرمی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، علوم اقتصادی
Yeganeh Mousavi Jahromi
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Economics
محمدرضا فرزانگان
استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Farzanegan
Professor Philips-Universitaet Marburg
Specialist: Economics
اسفندیار معصومی
استاد دپارتمان اقتصاد کالج اموری، آمریکا
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Esfandiar Maasoumi
Professor Emory University
Specialist: Economics
دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor Department of Economics
Payame Noor University
Specialist: Economy
دکتر سید محمدرضا سیدنورانی
استاد گروه اقتصادنظری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Mohamad Reza Seyednourani
Professor, Department of Theoretical Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
دکتر محمدحسن فطرس
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Mohammad Hasan Fotros
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: development economy
حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر مهدی صادقی شاهدانی

Mehdi Sadeghi Shahdani

دکتر محمدعلی مولایی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Moghammad Ali Molaei
Associate Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Economics
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
دانشیار واحد مازندران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Abolghasem Esnaashari
Associate Professor Mazandaran Branch
Payame Noor University
Specialist: Islamic economy
S P sing
Professor Professor of Economics, IIT Roorkee, India
Specialist: Economics
دکتر هادی غفاری
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Hadi Ghaffari
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Economics
ویراستارفارسی
دکتر محسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Zolfaghari
Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر مژگان عیوضی

مدیر اجرایی
دکتر علی یونسی
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Ali Younessi
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۲